مراقب جاسوسی تلویزیون های هوشمند باشید

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـا فراگیـر شـدن ابزارهـای هوشـمند دیجیتالـی، تقریبـا اکثـر لـوازم خانگـی ه ـم ج ـای خ ـود را ب ـه مدله ـای هوش ـمند دادهان ـد.

یک ـی از مهمتری ـن و پرکاربردتری ـن ل ـوازم خانگ ـی تلویزی ـون اس ـت ک ـه چن ـد سـالی اسـت بـه دسـته لـوازم هوشـمند منـزل پیوسـته. امـا ابزارهـای هوشـمند و آنلایـن بـا تمامـی مزایـا و امکانـات جالـب و کاربـردی خـود، یـک نقـص مهـم دارند و آن هـم حریـم خصوصـی کاربـر اسـت کـه در عصـر حاضـر و در دنیـای دیجیتـال بـه بحـث چالـش برانگیـزی تبدیـل شـده.

،VIZIO از ســازندگان تلویزیونهــای هوشـمند بـا کیفیـت و اقتصـادی، مبلغ2.2میلیـون دلار جریمــه شــد. ایــن جریمــه بــه دلیــل جمــع آوری اطلاعــات کاربــران- ماننــد برنامههایــی کــه مشــاهده میکننــد- از طریــق تلویزیونهــای هوشـمند ایـن شـرکت و ارسـال آنهـا به سـرورهای VIZIO تعییــن شــد. در نهایــت ایــن کمپانــی اطلاعــات ذکــر شــده را در اختیــار شــرکتهای تبلیغاتـی قـرار مـیداد تـا متناسـب بـا آن محتـوای تبلیغاتــی خــود را بــه بیننــده ارایــه دهنــد.

اگرچــه ای ـن کار نق ـض حری ـم خصوص ـی کارب ـر محس ـوب میش ـود، ام ـا عمل ـی ک ـه VIZIO انج ـام مـیداد تنهـا بخشـی از نقـض حریـم شـخصی کاربـران اسـت. در حالیکـه ممکـن اسـت سـایر تولیدکننـدگان هماننـد VIZIO اطلاعـات کاربـران خـود را نفروشـند، امـا بسـیاری از آنهـا عـادات بیننـدگان خـود را زیـر نظـر دارنـد و حتـی برخـی از آنهـا (بـا اسـتفاده از WEBOS در دسـتگاه هـای قدیمیتـر ایـن شـرکت) آزادانـه ب ـه تجس ـس میپردازن ـد.

تنهــا راهــی کــه تلویزیــون شــما میتوانــد اطلاعــات کاربــری و علایــق شــما را بــه شــرکتهای تبلیغاتــی همیشــه در کمیــن برســاند، اتصــال دســتگاه بــه اینترنــت اســت و تنهــا راهــی هــم کــه میتوانــد از ایــن اتفــاق پیشــگیری کنــد، قطــع اتصــال بــه اینترنــت.

اگ ـر دقیقت ـر درب ـاره ای ـن ک ـه واقع ـا از بخ ـش هوش ـمند تلویزی ـون خ ـود چ ـه اسـتفادهای داریـم، فکـر کـرده باشـیم بـه ایـن نتیجـه میرسـیم کـه بـه جـز یـک رابـط کاربـری معمولـی و اجـرای چنـد اپ، اسـتفاده از دسـتورات صوتـی (کـه در نیمـی از مـوارد واقعـا کار میکننـد) و در برخـی مـوارد ژسـتهای حرکتـی، هیـچ قابلیــت خــاص و ضــروری در ایــن دســتگاهها وجــود نــدارد. بنابرایــن بــا قطــع اتصـال تلویزیـون بـه اینترنـت، مشـکل خاصـی بـرای دسـتگاه و یـا اسـتفاده شـما از آن پیــش نخواهــد آمــد. بــرای ایــن کار بــا رفتــن بــه منــوی تنظیمــات، بایــد گزینــه ‪Wi-fi On/off‬ را بیابیــد و آن را در حالــت Off قــرار دهیــد. البتــه بــا ایــن کار کاربــر دسترســی خــود بــه برخــی منابــع ســرگرمی ماننــد Netflix را از دســت میدهــد، امــا اگــر واقعــا نگــران حریــم خصوصــی خــود اســت، میتوانــد از یــک ســتتاپ باکــس یــا دانــگل بــرای اســتریم محتــوای ســرگرمی اینترنتــی اســتفاده کنــد. ایــن دســتگاهها هــم ممکــن اســت عــادات شــما را کنتــرل کننــد، امــا حداقــل شــما در ایــن حالــت روی اطلاعاتــی کــه از شــما جمــع آوری میکننــد، کنتــرل بیشــتری خواهیــد داشــت. یکــی از ایــن دســتگاهها اپــل تــیوی اســت کــه بنــا بــه اعتقــاد اپــل بــه حفــظ حریــم خصوصــی کاربـر، بـه نـدرت اطلاعاتـی را از شـما ذخیـره میکنـد. کـروم کسـت و اندرویـد تـیوی هـم کــه زیــر نظــر هســتند، تنهــا بــه جمــع آوری مــواردی میپردازنــد کــه شــما بــه تمامــی ســرویسهای گــوگل خــود مجــوز آنهــا را دادهایــد.

امــا اســتثنایی هــم وجــود دارد؟ برخــی از تلویزیونهــا، ســتتاپ باکسهــای اســتریم کننــده ســنتی را در خــود جــای داده انــد، ماننــد TCL و Hisense و یــا تلویزیونهــای اندرویــدی شــرکت ســونی. در ایــن شــرایط ـ ب ـا توج ـه ب ـه نقــاط ضع ـف و قوت ـی ک ـه در بخ ـش حری ـم ش ـخصی وج ـود دارن ـدـ تجرب ـه ثاب ـت ک ـرده اس ـت ک ـه س ـتتاپ باکسه ـای جداگان ـه امکان ـات مش ـابهی را بـه شـما میدهنـد و نیـازی بـه اتصـال سـتتاپ باکسهـای مجـزا بـه چنیـن تلویزیونهایــی نیســت.

امــا اگــر شــما هــم از تلویزیــون هوشــمند اســتقاده میکنیــد و علاقــه داریــد تـا آن را بـه اینترنـت متصـل کنیـد، میتوانیـد بـا راهکارهـای جزیـی جمـع آوری اطلاع ـات از طری ـق آنه ـا را مح ـدود کنی ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.