کاله گشاد بر سر صنعت لوازم خانگی داخلی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار پایــگاه خبــری لــوازم خانگــی ایــران «ال کا ایــران»، صنعــت لــوازم خانگــی ایــران ایــن روزهــا در هــرج و مــرج هــای کمــی و کیفیتــی ســر درگــم شــده اســت.صنعتی کــه اگــر از هــر لحــاظ نظــارت کیفیتــی بــه بخشه ـای مختل ـف آن نش ـود، همچ ـون صنع ـت نس ـاجی کش ـور بــه مــرز نابــودی خواهــد رســید.

مش ـکل اصل ـی از آنج ـا ش ـروع ش ـد ک ـه نظارته ـای کیفیت ـی بـر ایـن صنعـت کـم رنـگ شـده و برخـی از برندهـای بـی کیفیـت بـا نـام تولیـد، وارد عرصـه شـدند.

برخـی از ایـن برندهـا بـا علـم بـه عـدم نظـارت در بخشهـای ب ـه ظاه ـر تولی ـدی خ ـود، هزین ـه های ـی را ک ـه میبایس ـت ص ـرف تولیــد بــا کیفیــت محصــولات خــود مــی کردنــد، روشهــای دیگ ـری را ب ـرای معرف ـی برن ـد خ ـود انتخ ـاب ک ـرده و ب ـه عبارت ـی گلاه گشــادی را بــر ســر صنعــت لــوازم خانگــی ایــران نهادنــد.

بــا نگاهــی بــه برندهــای معتبــر دنیــا مشــخص خواهــد شــد کــه در تمامــی کشــورهای پیشــرفته و صاحــب ســبک در حــوزه تولیــد کــه نــام برنــد خــود را بــه بــازار جهانــی دیکتــه کردنــد، ایــن تولیــدات بــا کیفیــت مجموعــه بــوده کــه بــه ســتون و پایــه برندســازی معتبــر آن ختــم شــده اســت.

امــا متأســفانه در آســمان ابــری صنعــت ایــران، برخــی از برندهـا بـه صـورت بسـیار زیرکانـه و بـا سـوء اسـتفاده از نـام افـراد محبــوب داخــل کشــور کــه گاهــی ورزشــی و گاهــی ســینمایی میباشــند، موفــق شــدهاند کــه جایگاهــی بــرای خــود دســت و پــا کــرده و از بــازار ایــران لــذت ببرنــد.

نگاهـی بـه صفحههـای ایـن برندهـا در فضـای مجـازی نشـان خواهــد داد کــه بــه واســطهی تبلیغــات و خودســتاییهای غیــر متعـارف، در حـال معرفـی خـود بـه عنـوان یـک تولیـد کننـده بـا کیفیـت میباشـند، حـال آنکـه بـه واسـطه ی یـک سـرمایه گـذاری بســیار عظیــم در حــوزه تبلیغــات ورزشــی، پشــت ورزشــکاران افتخ ـار آفری ـن کش ـور ج ـا گرفت ـه ان ـد و اعتب ـار کس ـب میکنن ـد.

در جســتجوهای فضــای مجــازی بــه نکتــه بســیار جالبــی برمیخوریــم و آن وب ســایت یکــی از برندهــای لــوازم خانگــی ایــران اســت. نکتــه جالــب ماجــرا از آنجــا آغــاز میشــود کــه بـه گفتـهی منابـع آگاه تـا بـه امـروز بالـغ بـر 200 میلیـون ریـال هزینــه ی طراحــی ایــن وب ســایت شــده اســت آن هــم در شــرایطی کــه قالــب ایــن وب ســایت تمــام و کمــال کپــی یــک قالـب وب سـایت خارجـی بـوده و عمـلا طراحـی خاصـی بـر آن صــورت نگرفتــه اســت.

در زمــان مشــاهده ایــن وب ســایت متوجــه آن شــدیم کــه حتـی بـه اصطـلاح طراحـان سـایت اندکـی بـرای مخاطبـان خـود احتـرام قائـل نشـده و بـدون توجـه بـه آن، زحمـت حـذف بخـش هایـی کـه مربـوط بـه قالـب خارجـی ایـن وب سـایت بـوده را بـه خــود ندادهانــد.

در تمــام دنیــا شــرکت هایــی کــه محصــولات فصلــی ارائــه میکننــد بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان فصــل عرضــه محصــولات خـود، تخفیفـات ویـژه ای بـرای فـروش محصـولات لحـاظ میکنند تــا زیــان محصــولات انباشــته خــود را بــه حداقــل برســانند.

عـدم رغبـت بـه خریـد محصـولات از سـمت خریدار و انباشـته ش ـدن محص ـولات در کارخان ـه یک ـی از دلای ـل آن میتوان ـد باش ـد کـه بـه نظـر میرسـد برندسـازی بـا نـام ورزشـکاران ملـی پـوش و بازیگـران سـینما نیـز جوابگـوی رفـع ایـن مشـکل نبـوده اسـت.

بــر فــرض فــروش تنهــا 30 عــدد از اجــاق گاز کــه جــز لــوازم خانگــی پــر فــروش بــازار ایــران بــه شــمار مــیرود، بالــغ بــر 74.625.000 ریــال از ســودی کــه مــی توانســت نصیــب شــرکت شــود، کســر خواهــد شــد و ایــن موضــوع نیــز نظــارت بیشــتر مســئولین ذیربــط در خصــوص قیمــت گــذاری محصــولات و میــزان ســود محصــولات را میطلبــد.

در ایـن شـرایط بهتـر اسـت مدیـران ارشـد شـرکت در انتخاب افــراد متخصــص در ایــن حــوزه دقــت بیشــتری داشــته باشــند چـرا کـه تمـام آنچـه کـه گفتـه شـد نشـانگر عـدم تسـلط مشـاورین فــروش و همچنیــن حوزههــای مرتبــط بــا برندســازی شــرکت ب ـوده ک ـه جش ـنواره را ب ـدون درک درس ـت از ب ـازار ل ـوازم خانگ ـی ایــران بــا شــتابزدگی هرچــه تمامتــر برگــزار کردنــد.

جـای بسـی تأمـل اسـت کـه مدیـران حـوزه کلان ایـن برندهـا چگونـه میخواهنـد در حـوزه تولیـد و کمـک بـه اشـتغال و اقتصاد ایـن کشـور گام برداشـته آن هـم در حالـی کـه نظـارت دقیقـی بـر بخشه ـای کوچکت ـر خ ـود ندارن ـد؟!!

بـه نظـر مـی رسـد کـه صنعـت لـوازم خانگـی ایـران بـه یـک تحـول اساسـی و برندهـای تولیـد کننـده و مونتـاژکار داخلـی نیـز بـه یـک نظـارت بیشـتر نیازمنـد میباشـند ، چنانکـه روشهـای عــوام فریبــی شــاید بــرای مدتــی پاســخگوی فــروش و کســب ســود از آشــفته بــازار بــه وجــود آمــده باشــد امــا همیشــگی نبـوده و متأسـفانه در پایـان ایـن خریـداران هسـتند کـه متضـرر خواهن ـد ش ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.