فروش لوازم خانگی حجیم در فرودگاهها ممنوع شد

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـر اسـاس بخشـنامه گمـرک، فـروش لـوازم خانگـی حجیـم در فروشـگاههای آزاد امـکان پذیـر نخواهـد بـود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از صبحانــه، بــر اســاس بخشــنامه مرکــز واردات گم ـرک ای ـران، ف ـروش کالاه ـا و ل ـوازم خانگ ـی حجی ـم خارج ـی ش ـامل یخچ ـال، یخچــال فریــزر ،تلویزیــون، رادیوضبط(بــه اســتثناء رادیــو ضبــط پرتابــل) در فروشــگاههای آزاد بــه مســافرین ورودی امکانپذیــر نخواهــد بــود. پیــرو بخشــنامههای شــماره 303/73/114/113/179658 مــورخ 1381/07/28 و شـماره 346/73/114/113/206596 مـورخ 1381/08/28 مدیـرکل محتـرم وقـت دفتــر واردات و بــا عنایــت بــه مکاتبــات متعــدد گمــرکات اجرایــی و بــه منظــور ایجــاد وحــدت رویــه اعــلام میــدارد:

1-بــا توجــه بــه اینکــه مطابــق مــاده 92 قانــون امورگمرکــی، فروشــگاههای آزاد بـه منظـور فـروش کالاهـای خارجـی بـا معافیـت از پرداخـت حقـوق ورودی بــه مســافرین دایــر میگــردد، لــذا فــروش کالاهــای خارجــی در فروشــگاههای مذکـور بـه مسـافرین ورودی، تابـع ضوابـط و قوانیـن مقـرر در خصـوص کالاهـای همـراه مسـافرین ورودی بـوده و بـا توجـه بـه بخشـنامههای صدرالاشـاره، فـروش کالاهـا و لـوازم خانگـی حجیـم خارجـی مذکـور در بخشـنامههای پیـروی شـامل یخچــال، یخچــال فریــزر، تلویزیــون، رادیوضبــط (بــه اســتثناء رادیــو ضبــط پرتاب ـل) در فروش ـگاههای مذک ـور ب ـه مس ـافرین ورودی امکانپذی ـر نخواه ـد ب ـود.

2-بــا عنایــت بــه مندرجــات بنــد قبــل، ورود موقــت لــوازم خانگــی حجیــم خارجــی مشــروحه در آن بنــد بــه مقصــد فروشــگاههای آزاد نیــز امکانپذیــر نخواهــد بــود.

3-ورود سـایر اقـلام لـوازم خانگـی حجیـم خارجـی (همچـون انـواع کولرهـای گازی، ماشــین ظرفشــویی، ماشــین لباسشــویی، مایکروویــو، ســینما خانگــی، اجاقهــا و فرهــای گازی یــا برقــی، پکیــج گازی و آبگرمکــن برقــی یــا گازی) بــه صـورت مسـافری (اعـم از همـراه مسـافر یـا خریـداری شـده از فروشـگاههای آزاد) صرفـا بـا رعایـت کامـل مـاده 138 آییـن نامـه اجرایـی قانـون امورگمرکـی (رعایـت ش ـرط غیرتج ـاری ب ـودن و اخ ـذ حق ـوق گمرک ـی و دو براب ـر س ـود بازرگان ـی ب ـرای باقیمانــده ارزش گمرکــی مــازاد بــر هشــتاد دلار معافیــت مســافری) امکانپذیــر خواه ـد ب ـود. بدیه ـی اس ـت ک ـه در ای ـن خص ـوص، ام ـکان تجمی ـع گذرنامهه ـای مسـافرین جهـت واردات یکـی از اقـلام اشـاره شـده صرفـا محـدود بـه افـراد یـک خانـواده بـوده و امـکان تجمیـع بیـش از آن امکانپذیـر نخواهـد بـود.

4-ب ـا امع ـان نظ ـر ب ـه م ـاده 92 قان ـون امورگمرک ـی و ب ـا ملح ـوظ نم ـودن ای ـن موضــوع کــه مســافرین ورودی میتواننــد بــه جــای خریــد لــوازم همــراه خــود از مبـدأ و حمـل آنهـا، لـوازم مـورد نیـاز همـراه خـود را از فروشـگاههای آزاد مسـتقر در ف ـرودگاه مقص ـد خری ـداری نماین ـد، لازم اس ـت مح ـدوده زمان ـی ی ـک ماه ـه از تاریــخ ورود بــه کشــور جهــت خریــد کالا از فروشــگاههای آزاد رعایــت گــردد.

لـذا شایسـته اسـت ضمـن اقـدام لازم، مراتـب را بـه کلیـه واحدهـا و گمـرکات تابعـه نیـز ابـلاغ نمـوده و بـر حسـن اجـرای آن نظـارت مسـتمر معمـول دارنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.