رکود شب عید بازار لوازم خانگی شدیدتر از سال قبل

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

یــک تولیدکننــده لــوازم خانگــی بــا بیــان اینکــه رکــود بــازار لــوازم خانگــی امسـال بیشـتر از سـال قبـل شـده اسـت، گفـت: فـروش لـوازم خانگـی در بـازار شــب عیــد امســال کمتــر از ســال گذشــته اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از فــارس، محمــد میمنــدی در حاشــیه بازدیــد خبرنــگاران از واحدهــای صنعتــی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بــازار لــوازم خانگـی بـا رکـود بیشـتری نسـبت بـه سـال گذشـته روبـهرو شـده کـه دلیـل ایـن مسـئله عوامـل مختلـف از جملـه کاهـش قـدرت خریـد مـردم و قاچـاق کالا اسـت.

وی بـا اشـاره بـه نوسـان نـرخ ارز ایـن مسـئله را عاملـی بـرای افزایـش قیمـت تمـام شـده لـوازم خانگـی و در نتیجـه افزایـش قیمـت فـروش محصـولات در بـازار عنـوان کـرد. میمنـدی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح فـروش کالا بـا کارت اعتبـاری از سـوی وزارت صنعـت گفـت: اجـرای ایـن طـرح موفـق نبـود و فـروش کارخانههـا در ایـن طـرح بسـیار محـدود بـود.

وی در ادامــه بــا انتقــاد از وضعیــت دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده از کارخانههــای تولیــد لــوازم خانگــی گفــت: بــرای واردات برخــی قطعــات مــورد نیــاز بایــد حقــوق و عــوارض گمرکــی پرداخــت کنیــم و ایــن در حالــی اســت کــه محصــول تولیــد شــده بــا قطعــات وارداتــی را صــادر میکنیــم امــا نمیتوانیــم حقــوق و عــوارض پرداختــی را دوبــاره بــه تولیــد برگردانیــم.

ایـن مدیـر کارخانـه پاکشـوما توضیـح داد: طبـق قانـون بایـد حقـوق و عوارض پرداخــت شــده، پــس از صــادرات کالا بــه تولیدکننــده بازگردانــده شــود امــا بــا توجــه بــه اینکــه ایــن عــوارض بــه یــک نهــاد پرداخــت میشــود ولــی بایــد از نهـادی دیگـر دریافـت شـود، ایـن اقـدام بـه سـختی قابـل انجـام اسـت و بسـیاری از تولیدکننــدگان قیــد دریافــت آن را میزننــد.

ســعید یوســفزاده تولیدکننــده صنایــع غذایــی نیــز در حاشــیه بازدیــد خبرنــگاران بــا انتقــاد از رویــه صنــدوق توســعه ملــی در پرداخــت تســهیلات بــه تولیدکننــدگان بیــان داشــت: بــرای دریافــت یــک وام 60 میلیــون دلاری از صنـدوق توسـعه ملـی از مـا 300 هـزار دلار حـق کارشناسـی مطالبـه شـده اسـت و بـه گفتـه مسـئولان صنـدوق توسـعه ملـی بایـد 0.5 درصـد مبلـغ وام را بـه صـورت دلاری بـه ایـن صنـدوق پرداخـت کنیـم. وی توضیـح داد: ایـن مبلـغ را در حالـی بایـد پرداخـت کنیـم کـه بابـت کارشناسـی 350 میلیـون تومـان بـه بانـک پرداخـت کردهایــم عــلاوه بــر ایــن 300 تــا 400 میلیــون تومــان نیــز حــق کارشناســی بــه شــرکتها پرداختهایــم.

بـه گفتـه یوسـفزاده بابـت قـرارداد دریافـت ایـن وام نیـز 970 میلیـون تومـان هزینـه محضـری دریافـت میشـود کـه در مجمـوع هزینـه دریافـت تسـهیلات را بــرای تولیدکننــدگان افزایــش میدهــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.