کیفیت، شعار این روزهای برند چینی

Elm va Sanat Rooz - - گزارش -

مدیــر ایرانــی برنــد لــوازم خانگــی مطــرح جهانـی گفـت: خلـق ارزش بـرای مصـرف کننـده ایرانــی ممکــن نیســت جــز بــا کیفیــت و وجــه تمایــز یــک محصــول کیفــی بــه خدمــات پــس از فــروش نیــز وابســته اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار اقتصـادی پانـا، شـهرام امیـری رییـس هیــأت مدیــره برنــد چینــی لــوازم خانگــی گفــت: برخــلاف بســیاری از شــرکتها کــه تنهــا بــه بــازار صــرف کشــورها فکــر میکننــد سیاســت ایــن شـرکت اسـتفاده صـرف از سـهم بـازار ایـران نبـوده و بـی شـک ایـران بـازاری اســتراتژیک بــرای برنــد میدیاســت.

وی افـزود: از سـال 95 اقـلام لـوازم خانگـی نیـز بـه محصـولات عرضـه شـده ایـن برنـد افـزوده شـده و بـه دنبـال آن هسـتیم کـه بـا گارانتـی مناسـب خیـال مصـرف کننـده را از کیفیت مناسـب کالا راحـت کـرده و در او ایـن اطمینـان را ایجـاد کنیـم کــه محصــول عرضــه شــده بــا بهتریــن کیفیــت و خدمـات همـراه اسـت.

وی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر عرضــه کالاهــای بــی کیفیــت چینــی بــه بــازار ایــران، گفـت: آنطـور نیسـت کـه مـا بخواهیـم محصـولات بیکیفیــت خــود را بــه ایــران صــادر کنیــم، امــا برخــی ایرانیهــا بــه ویــژه در گذشــته کالاهــای بیکیفیــت را از چیــن ســفارش مــی دادنــد کــه ایــن امــر بــر دیــدگاه مصــرف کننــدگان ایرانــی درمــورد کالاهــای چینــی تأثیــر گذاشــته اســت.

امیـری بـا بیـان اینکـه بـرای جلـب رضایـت مصــرف کننــدگان ایرانــی محصــولات مختلــف خــود را بیــن 5 تــا 10 ســال، خدمــات پــس از فــروش ارائــه میدهیــم، تأکیــد کــرد: ســعی میکنیـم کـه جایـگاه خـود را بـا عرضـه محصـولات خــود بــه قیمــت کمتــر در ایــران بــاز کنیــم.

براســاس ایــن گــزارش بزرگتریــن صــادر کننــده لــوازم خانگــی چینــی طــی مراســمی بــا معرفــی نمایندگــی رســمی در ایــران بــه دنبــال تصاحــب بــازار کشــور از طریــق قیمــت شــکنی و ارائـه خدمـات پـس از فـروش بلنـد مـدت بعـد از اجــرای برجــام اســت.

الویــس وانــگ مدیــر خاورمیانــه بزرگتریــن شـرکت چینـی صـادر کننـده لـوازم خانگـی نیـز در ایـن مراسـم خاطرنشـان کـرد: بـه دنبـال صـادرات صـرف کالا بـه ایـران نیسـتیم بلکـه همکاریهـای مش ـترک را در ای ـن زمینــه دنب ـال میکنی ـم.

وی افـزود: میدانیـم کـه مشـتریان ایـران بـه دنبــال کالاهــای باکیفیــت هســتند و محصــولات ســطح بــالا را مصــرف میکننــد، بــه همیــن منظــور تولیــدات خــود را بــا شــرایطی عرضــه میکنیــم تــا رضایــت آنهــا فراهــم شــود.

رضــا جابــری مدیــر ارشــد ایــن شــرکت در ایــران نیــز در ادامــه ایــن مراســم خاطرنشــان کــرد: ایــن شــرکت بــه اســتناد آمارهــای موجــود بزرگتریــن شــرکت فــروش لــوازم خانگــی اســت کــه فــروش ســالانه 22 میلیــارد دلار را بــه ثبــت رســانده اســت .

وی ادامـه داد: ایـن برنـد در تـلاش اسـت تـا رونـد سـازی کـرده و قواعـد را تغییردهـد .

جابــری خاطرنشــان کــرد: درســال 1968 ایــن شــرکت تنهــا کارگاهــی کوچــک بــود امــا از سـال 1380 میلیـادی تولیـد اولیـن پنکـه را آغـاز کـرد و در کمتـر از 10 سـال توانسـت سـبد محصــولات خــود را کامــل کنــد .

جابــری بــا بیــان اینکــه هرســاله 10 درصــد از درآمــد ایــن شــرکت صــرف تحقیـق و توسـعه مـی شـود ، تصریـح کـرد: ایــن شــرکت چینــی در گذشــته برندهــای مختلــف اروپایــی و آمریکایــی را تولیــد میکـرد امـا اکنـون بـر برنـد خـود متمرکـز ش ـده اس ـت ت ـا بتوان ـد ای ـن محص ـول را ب ـا نـرخ کمتـری در اختیـار مصـرف کننـدگان قــرار دهــد.

جابــری تصریــح کــرد: قصــد ورود بــه تولیــدات رباتیــک، سیســتمهای امنیتــی و خانههــای هوشــمند را نیــز در آینــده نزدیــک داریــم.

وی یـادآور شـد: بـرای جلـب رضایـت ایرانیان خدمـات پـس از فـروش بـرای محصـولات خـود را بیشـتر از نظـر سـازمان حمایـت ارائـه مـی دهیـم.

حــال ســؤال اساســی اینجــا مطــرح مــی شــود کــه برنــد چینــی و یــا برندهــای چینــی کــه حضــوری گســترده در بــازار ایــران داشــته انــد و تاریــخ چنــدان درخشــانی در میــان ایرانیــان ندارنـد چگونـه و بـا چـه اهدافـی وارد بـازار ایـران شـده انـد و شـعار کیفیـت بهتـر از کمیـت اسـت را ســر دادهانــد؟

از همــه مهــم تــر پــس از صــدور مجــوز از سـوی مسـوولان ذیربـط از ایـن پـس بایـد شـعار کالای بــادوام ایرانــی را بــاور کنیــم یــا کالای بــا کیفیــت چینــی؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.