بازار لوازم خانگی در حال حاضر راکد

Elm va Sanat Rooz - - گزارش -

رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی کـرج بـا بیـان اینکـه بـا همـکاری اتحادیـه و کمیتـه امـداد 120 جهیزیـه بـه زوجهـای جـوان نیازمنـد اهـدا شـد، گفـت: بـازار لـوزام خانگـی در حـال حاضـر راکـد اسـت.

اســدا... غلامرضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه در دو ســال اخیــر خیریــن اتحادیــه لــوازم خانگــی کــرج فعالیــت داشــتهاند، اظهــار داشــت: در ســال جــاری بــه کمــک خیریــن ایــن اتحادیــه 120 ســرویس جهیزیــه بــرای خانوادههــای نیازمنــد تهیــه شــده اســت. رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی ک ـرج ب ـا بی ـان اینک ـه ای ـن کار ب ـا مش ـارکت کمیت ـه ام ـداد انج ـام ش ـد، ادام ـه داد: ایــن هدیههــا در روز میــلاد حضــرت امیرالمومنیــن(ع) اهــدا شــد کــه در س ـال آین ـده ه ـم ای ـن برنام ـه در دس ـتور کار خیری ـن اتحادی ـه ق ـرار دارد. رییــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی اتــاق اصنــاف البــرز بــا اشــاره بــه اینکـه بـازار لـوازم خانگـی در حـال حاضـر راکـد اسـت، بیـان کـرد: اعضـای صنـف خـود را در حـال حاضـر پایـدار نگـه داشـتهاند تـا بـا توجـه بـه کاهـش تحریمهــا گشایشــی در ایــن امــر شــکل گیــرد.

وی بــا بیــان اینکــه صنــف لــوازم خانگــی نســبت بــه مابقــی اصنــاف مشـکلات بیشـتری دارد، اضافـه کـرد: اعضـای مـا نیـاز بـه سـرمایه بسـیار و فضـای بـزرگ بـرای نگهـداری اجنـاس خـود دارنـد کـه بـا روکـود حاکـم بـر بــازار ســرمایه آنهــا میخوابــد.

غلامرضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه اعضـا بـه سـبب وام بانکـی یـا تعهداتـی کـه نسـبت بـه بـازار دارنـد، در مـورد خریـد و فـروش دچـار مشـکل هسـتند، عنـوان کـرد: 50 درصـد از صنـف لـوازم خانگـی فقـط در حـال گـذران زندگـی هسـتند و درآمدزایـی هنـوز وجـود نـدارد.

وی بـا بیـان اینکـه اتحادیـه لـوازم خانگـی بـا مشـکلات دارایـی مواجـه اسـت، افـزود: درآمـد ایـن اعضـا پاییـن آمـده اسـت امـا اداره دارایی هر سـال مقـداری افزایـش مالیـات اعمـال میکنـد کـه بایـد در ایـن امـر بـا توجـه بـه روکـود بـازار تجدیـد نظـری انجـام شـود. رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی کـرج ادامـه داد: اداره دارایـی رونـد افزایـش نـرخ داده را بـا توجـه بـه رکـود بـازار تنظیـم کنـد. غلامرضایـی بـا اشـاره بـه اینکـه در شهرسـتان کـرج، 450 واحـد صنفـی جـوازدار در حـال فعالیـت هسـتند، اظهـار داشـت: نزدیـک بـه 120 واحـد صنفـی لـوازم خانگـی در آسـتانه دریافـت جـواز از اتحادیـه هسـتند.

وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری هــر ســال عــوارض بالایــی از هــر واحــد صنفــی دریافــت میکنــد، اضافــه کــرد: امــا بــا ایــن وجــود، محلهایــی ب ـرای پ ـارک خ ـودرو ب ـرای واحده ـای صنف ـی در نظ ـر نمیگیرن ـد در حال ـی کــه در شــهرهای دیگــر شــهرداریها پارکینگهــای بــزرگ بــرای کســبه در نظــر میگیرنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.