تشدید رکود در بازار لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی گفــت: قوانیــن دســت و پاگیــر و بــی توجهــی نســبت بــه تولیدکننــدگان خریــد تولیــدات خارجــی توسـط مـردم سـبب دلسـردی تولیدکننـدگان و ادامـهدار شـدن رکـود حاکـم موج ـود در ب ـازار خواه ـد ش ـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـرویس اقتصـادی جـام نیــوز، فریـدون نصیـری رییـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی در خصـوص وضعیـت رکــود ادامــه دار بــازار لــوازم خانگــی اعــلام کــرد: عمــده افــراد محصــولات موجــود در ســبد کالایشــان در مــواد غذایــی خلاصــه شــده و اهمیــت بیشــتری بــرای آن قائــل میشــوند.

رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی در ایــن بــاره افــزود: وضعیــت کســادی بــازار بــر عمــده بخشهــای اقتصــادی تأثیــر گذاشــته تنهـا کسـبه و تولیـد کننـدگان نیسـتند کـه رکـود کمرشـان خـم کـرده مـردم جامعــه هــم بــه علــت کاهــش قــدرت خریدشــان عمدتــا در تــلاش تأمیــن مایحتــاج ضــروری نظیــر خــورد و خوراکشــان هســتند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعــالان بــازار و مــردم تصــور کاهــش و ثبــات قیمتهـا، بـه تأثیـر از توافقـات سیاسـی را در سـر داشـتند اظهـار داشـت: بخــش زیــادی از کارشناســان و کســبه و تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی تأثیــرات برجــام را بــر رونــد کاهــش قیمتهــا و رونــق بــازار قابــل توجــه میدانسـتند در حالیکـه بعـد از ایـن توافـق سیاسـی رکـود حاکـم بـر بـازار تشــدید و بــا قــوت بیشــتری بــه راه خــود ادامــه داد.

رییـس اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی بـا توجـه بـه شـرایط وخیـم بخـش زیـادی از فروشـندگان لـوازم خانگـی اعـلام کـرد: روشهـای نوینـی در عرضـهی تولیـدات لـوازم خانگـی پـا بـه میـدان گذاشـته عـدهای هـم از وضعیـت مطلـوب فـروش تولیـدات کارخانجـات خبـر میدهنـد در حالیکـه اگــر بــه ســراغ آمارهــای اعلامــی از ســوی بانــک مرکــزی مبنــی بــر میــزان چــک برگشــتی کســبه و تولیدکننــدگان برویــم پــی بــه وضعیــت نابســامان بـازار خواهیـم بـرد.

نصیـری بـا بیـان اینکـه عمـده تخفیـف هـای مغـازه داران واقعـی نبـوده تصریـح کـرد: بـا وجـود شـرایط آشـفته بـازار هزینـهای کـه افـراد صـرف تولیـد میکننـد موجـب افزایـش قیمـت تمـام شـدهی کالا هـا خواهـد شـد بـه همیـن جهـت سـودآوری تولیـدات بـرای تولیدکننـدگان بسـیار انـدک اسـت.

وی در ادامـه افـزود: عرضـه کننـدگان لـوازم خانگـی بـرای بـازار گرمـی با ارائـهی ایـن تخفیـف هـا از بخـش اندکـی از سودشـان صـرف نظـر میکننـد.

وی در خصــوص حمایــت انــدک دولــت از تولیدکننــدگان و قوانیــن دســت و پاگیــر دســتگاههای نظارتــی و تأثیــرات خریــد تولیــدات خارجــی مــردم ادامــه داد: بــی توجهــی افــراد ذیربــط بــه اشــخاصی کــه دســت بــه تولیــد کالاهــای بــا کیفیــت و بــا هزینــهی انــدک میزننــد ســبب دلســردی ایــن تولیدکننــدگان و افزایــش خریــد محصــولات خارجــی توســط مــردم خواهــد شــد.

نصیـری همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه خریـد تولیـدات خارجـی موجـب خــروج ارز از کشــور و تضــرر بخــش مولــد میشــود افــزود: حمایــت دولــت و پرداخــت تســهیلاتی بــا بازپرداخــت انــدک توســط بانکهــا بــه بخــش خصوصــی موجــب رونــق هرچــه بیشــتر بــازار لــوزام خانگــی خواهــد شــد زیـرا افـراد در صـورت در دسـت داشـتن سـرمایه کافـی تـوان تولیـد کالای بـا کیفیـت بـا هزینـه انـدک و سـبب اشـتغال زایـی خواهنـد شـد.

نصیــری بــا اظهــار بــه اینکــه اتحادیــه عمــده مصــرف کننــدگان در خصــوص رســیدگی بــه شکایاتشــان بــا رضایــت بــاز میگردنــد گفــت: در ارتبـاط بـا پیگیـری و رسـیدگی بـه شـکایات مـردم همـکاری و هماهنگـی خوبــی بــا ســازمان تعزیــرات در ایــن ســالها داشــتهایم امــا همچنــان در اندکـی ار بخشهـا نیـاز بـه یـک اصـول و برنامـه مـدون بـرای رسـیدگی بـه شـکایات مـردم اسـت کـه البتـه اقداماتـی در خصـوص در دسـتور کار قـرار گرفتــه اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.