بازار لوازم خانگی ایران دودستی تقدیم ترکیه

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، بــر اســاس تصمیــم وزارت صنعت،معـدن و تجـارت، مقـرر اسـت 23 کالا و محصـول تولیـدی ترکهـا در بخــش لــوازم خانگــی بــا کاهــش نــرخ تعرفــه 10 تــا 25 درصــدی وارد شــود،تصمیمی کــه بــه اعتقــاد برخــی از کارشناســان اقتصــادی، تولیــد کننــدگان داخلــی را ُمِتَضــِرر خواهــد کــرد.

تولیــد لــوازم خانگــی در ایــران از نمونــه فعالیتهــا و صنایعــی بــه شــمار مــیرود کــه بخشــی از بــار اشــتغال کشــور را بــر دوش میکشــد و بــا چنیـن اوصافـی، حمایـت هـر چـه بیشـتر از ایـن صنعـت، ضرورتـی اسـت کــه بــا اتخــاذ تدابیــر ســازنده و هوشــمندانه میتوانــد در حصــول و تحقــق سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی نقــش بســزایی را ایفــا کنــد.

بــا همــه ایــن اوصــاف و بــر اســاس تصمیــم وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، مقــرر اســت 23 کالا و محصــول تولیــدی ترکهــا در بخــش لــوازم خانگــی بــا کاهــش نــرخ تعرفــه 10 تــا 25 درصــدی وارد شــود،تصمیمی کــه بــه اعتقــاد برخــی از صاحــب نظــران و کارشناســان اقتصادی،تولیــد کننــدگان داخلــی را ُمِتَضــِرر خواهــد کــرد.

در ایــن میــان، برخــی از کارشناســان اقتصــادی بــا غیــر معقولانــه خوانــدن ایــن تصمیــم، عنــوان کردنــد: در شــرایطی کــه رهبــر معظــم انقـلاب بـه کـرات بـر لـزوم تقویـت و توسـعه تولیـد داخلـی تأکیـد داشـتهاند و حمایــت مضاعــف از ایــن امــر را بــه عنــوان یکــی از مؤلفههــای اساســی در تحق ـق سیاس ـتهای اقتص ـاد مقاومت ـی عن ـوان کردهان ـد، اتخ ـاذ چنی ـن تصمیمات ـی، ب ـا منط ـق و ماهی ـت سیاس ـتهای م ـورد نظ ـر در ای ـن عرص ـه قابــل فهــم نیســت.

آرش خزایی،کارشـناس اقتصـاد و یکـی از فعـالان عرصـه تولیـد لـوازم خانگــی اظهــار داشــت:در شــرایطی کــه رقابــت برابــر و هــم تــرازی میــان فعـالان حـوزه تولیـد لـوازم خانگـی در ترکیـه و ایـران وجـود ندارد،کاهـش ن ـرخ تعرف ـه واردات ل ـوازم خانگ ـی از ای ـن کش ـور ی ـک خط ـای اس ـتراتژیک اقتصــادی و تولیــدی در حــوزه صنعــت لــوازم خانگــی محســوب میشــود.

وی افــزود: حمایتهــای کشــور ترکیــه از صنعــت لــوازم خانگــی قابــل مقایســه بــا شــرایط موجــود در کشــور ایــران نیســت و علیرغــم چنیــن تفاوتهــای معنــا داری میــان رویکــرد حمایتــی ایــن دو کشــور در قبــال صنعــت مذکــور، اتخــاذ ایــن تصمیــم باعــث ســنگینتر شــدن مشــکلات پیــش روی فعــالان ایــن بخــش در ایــران خواهــد شــد.

خزایـی گفـت: بـا معیـار و مـلاک قـرار دادن تسـهیلات بانکـی ایـران بـه صنعتگــران لــوازم خانگــی کــه در خوشبینانــه تریــن حالــت،81 درصــد تعییــن میشــود و مقایســه آن بــا نــرخ ســود تســهیلات بانکــی ترکهــا کــه یـک چهـارم ایـن میـزان اسـت، بیـش از پیـش بـه عمـق و فاصلـه موجـود پـی خواهیـم بـرد.

کارش ـناس اقتص ـاد و فع ـال ح ـوزه تولی ـد در ل ـوازم خانگی،عن ـوان ک ـرد: پشـتیبانی و حمایـت ترکیـه از فعـالان صنعتـی و تولیـدی لـوازم خانگـی برای معرفـی محصـولات در سـطح جهـان و حضـور در نمایشـگاههای بینالمللـی، بـه هیـچ عنـوان قابـل قیـاس بـا میـزان حمایـت از صنعتگـران لـوازم خانگـی در ایـران نیسـت و اینهـا تنهـا نمونـه کوچکـی از امتیازاتـی اسـت کـه کشـور همسـایه بـرای تولیـد کننـدگان ایـن صنعـت در نظـر میگیـرد.

وی افــزود: مــی طلبــد فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص توجــه مضاعــف بــه تولیــد بــا جدیــت و اهتمامــی مضاعــف پیگیــری و عملیاتــی شــود.

خزایــی عنــوان کــرد: علیرغــم برخــی از اقدامــات حمایتــی و افزایــش پش ـتیبانیها از تولی ـدات داخل ـی، ل ـذا همچن ـان ب ـا نقط ـه مطل ـوب فاصل ـه بســیاری داریــم و بــدون تردیــد در صــورت تأمیــن کامــل منویــات مقــام معظـم رهبـری در ایـن حوزه،نـه تنهـا شـاهد شـکوفایی و رونـق اقتصـادی خواهیـم بـود بلکـه بسـیاری از مشـکلات و دغدغههـای اجتماعـی و حتـی فرهنگـی جامعـه نیـز مرتفـع خواهـد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.