وزارت ارشاد پیگیر موضوع تبلیغات نشریات

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

عـلاوه بـر آنکـه برخـی رسـانهها توجهـی بـه تبلیـغ اقتصـاد مقاومتـی و ترغیـب مـردم بـه خریـد کالاهـای داخلـی ندارنـد، ظاهـرا تعـداد معـدودی از رس ـانهها، اق ـدام ب ـه تبلی ـغ خ ـلاف واق ـع نی ـز میکنن ـد.

همانطــور کــه رهبــر انقــلاب نیــز در ابتــدای امســال تأکیــد کردنــد "اقتصــاد مقاومتــی دارای ماهیــت فرهنگــی اســت و ایــن مــورد در مقدمــه سیاسـتهای کلـی اقتصـاد مقاومتـی و در متـن آن نهفتـه اسـت. " از سـوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه پیگیــری اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از تولیــد ملـی، فقـط بـر عهـده دولـت نیسـت، لـذا همـگان متفـق هسـتند کـه مـردم و رســانهها نقــش اساســی در تحقــق آن دارنــد.

از ســوی دیگــر، مــاده 17 قانــون نظــام صنفــی نیــز تأکیــد میکنــد کــه "افـراد صنفـي مجـاز نیسـتند بـراي جلـب مشـتري دربـاره محصـولات، کالاها یـا خدمـات، برخـلاف واقـع تبلیـغ کننـد و انتشـار هرگونـه آگهـي تبلیغاتـي بـه هـر طریـق توسـط فـرد صنفـي فاقـد پروانـه کسـب معتبـر، ممنـوع اسـت و متخلــف بــه جریمــه نقــدي از یــک میلیــون ریــال تــا 250 میلیــون ریــال محکـوم مـي شـوند."

امـا بـه نظـر میرسـد عـلاوه بـر آنکـه برخـی رسـانهها توجهـی بـه تبلیـغ اقتصـاد مقاومتـی و ترغیـب مـردم بـه خریـد کالاهـای داخلـی ندارنـد، تعـداد معـدودی از رسـانهها، اقـدام بـه تبلیـغ خـلاف واقـع نیـز میکننـد چـرا کـه بـر اسـاس نامـه مرکـز اصنـاف و بازرگانـان ایـران وابسـته بـه وزارت صنعـت، معــدن و تجــارت بــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، برخــی نشــریات اق ـدام ب ـه تبلی ـغ ل ـوازم خانگ ـی قاچ ـاق میکنن ـد.

طبــق ایــن نامــه یــدا... صادقــی دبیــر هیــأت عالــی نظــارت، از دفتــر تبلیغــات و اطــلاع رســانی وزارت ارشــاد خواســته شــده ضمــن حســاس ســازی چاپخانههــا و رســانههای گروهــی اعــم از مکتــوب و غیرمکتــوب، نس ـبت ب ـه پیگی ـری موض ـوع اق ـدام و نتیج ـه را ب ـه ای ـن مرک ـز اع ـلام کنن ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.