خدمات پس از فروش شامل تمام کاالهای مصرفی پردوام

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

قائممقــام ســازمان توســعه تجــارت گفــت: هــر نــوع کالای مصرفــی پـردوام کـه نیازمنـد ارائـه قطعـات مصرفـی در آینـده اسـت بایـد بـا خدمـات پـس از فـروش در ایـران عرضـه شـود کـه بعـد از خـودرو و لـوازم خانگـی، وســایل الکترونیکــی و مخابراتــی ماننــد موبایــل در اولویــت ســاماندهی ق ـرار دارن ـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از اکوفـارس محمدرضـا مـودودی اظهـار کرد: کالاهــای بــادوام شــامل لــوازم خــودو؛ لوازمخانگــی، لــوازم الکترونیکــی و موبایــل کــه قــرار اســت مصــرف کننــدگان مــدت طولانــی از آن اســتفاده ش ـود حتم ـا در زم ـان واردات بای ـد ب ـه چرخ ـه خدم ـات پ ـس از ف ـروش آن توجـه شـود.

وی افـزود: وزارت صنعـت تـن بـه ایـن موضـوع نمیدهـد کـه کالایـی بـه ایـران بیایـد امـا بـه دلیـل نبـود خدمـات پـس از فـروش بعـد از طـی مدتـی بلااسـتفاده و موجـب هـدر رفـت پـول مـردم شـود.

قائممقـام سـازمان توسـعه تجـارت ادامـه داد: هـر نـوع کالای مصرفـی پـردوام کـه نیازمنـد ارائـه قطعـات مصرفـی در آینـده اسـت بایـد بـا خدمـات پـس از فـروش در ایـران عرضـه شـود.

وی تصریـح کـرد: از ایـن طریـق میتوانیـم ورود کالای قاچـاق بـه کشـور را مدیریـت کنیـم زیـرا در حـال حاضـر کالای قاچـاق از مبـادی غیررسـمی وارد میش ـود ک ـه در کنت ـرل م ـا نیس ـت.

مــودودی تأکیــد کــرد: بــا اجــرای ایــن طــرح کالایهایــی کــه اصنــاف میفروشــند بایــد دارای نمایندگــی رســمی باشــند و بــا خدمــات پــس از فــروش بــه کشــور بیاینــد.

مــودودی گفــت: وســائل الکترونیکــی و مخابراتــی ماننــد موبایــل در اولویـت مـا قـرار دارد کـه معاونـت امـور صنایـع مـا در حـال سیاسـت گـذاری در ایــن زمینــه اســت کــه در اجــرای ایــن طــرح ریجســتری نیــز بــه انجــام میرســد.

وی یـادآور شـد: نمایندگیهـای رسـمی بایـد در ایـران حضـور یابـد تـا بتوانن ـد ارائ ـه خدم ـات پ ـس از ف ـروش ب ـه م ـردم داش ـته باش ـند و مدیری ـت واردات هدفمن ـد ش ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.