تکذیب یک شایعه در بجنورد

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، شـایعه ای مبنـی بـر اعطـای لـوازم خانگـی بـه مـردم در بجنـورد منتشـر شـده بـود کـه افـراد بایـد بـرای دریافـت ایــن کالاهــا اقــدام بــه نــام نویســی در ســایت میکردنــد کــه پیــرو همیــن مس ـئله م ـردم ب ـه کاف ـی ن ـت ه ـای س ـطح ش ـهر هج ـوم آورده و ب ـا پرداخ ـت 35 هــزار ریــال اقــدام بــه نــام نویســی کــرده بودنــد کــه مشــخص شــد ایــن موض ـوع از اس ـاس ی ـک ش ـایعه ب ـوده اس ـت.

حســن نــوری مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی خراسانشــمالی اظهارکــرد: ثبــت نــام افــراد در ســایت بــه منظــور دریافــت لــوازم خانگــی شــایعه اســت.

وی ادامــه داد: هــم اکنــون فقــط از ســوی دولــت بــه افــراد تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی هماننــد کمیتــه امــداد و بهزیســتی ســبد کالا اعطــا میشــود.

وی افــزود: ایــن ســبد کالا هــم نیــاز بــه نــام نویســی ندارنــد و چــون افـراد تحـت پوشـش ایـن نهادهـا در دورههـای قبـل نیـز از مزایـای ایـن کالا برخـوردار شـده بودنـد دریافـت ایـن مهـم نیـازی بـه نـام نویسـی نداشـته و کارتهــای آنــان شــارژ شــده و میتواننــد از فروشــگاههای مــد نظــر خــود خری ـد کنن ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.