رشد 400 درصدی مبارزه با قاچاق در لرستان

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

رییـس سـازمان بازرسـی و نظـارت صنعـت، معـدن و تجـارت لرسـتان از رشـد 400 درصـدی عملکـرد مبـارزه بـا قاچـاق در اسـتان خبـر داد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، محمـد رحیمـی اظهـار کـرد: طـی ده ماهــه ســال جــاری در حــوزه قاچــاق حــدود 3 هــزار و 381 بازرســی از واحدهــای صنفــی و غیرصنفــی اســتان انجــام شــده اســت.

وی اظهــار کــرد: ایــن تعــداد بازرســی منجــر بــه تشــکیل 357 پرونــده تخلفاتــی در ایــن حــوزه شــده اســت.

رحیمــی ادامــه داد: ارزش ریالــی ایــن پروندههــا 4 میلیــارد و 518 میلیـون ریـال بـوده کـه شـامل اقلامـی همچـون دخانیـات، لـوازم خانگـی، آرایشـی و بهداشـتی، پوشـاک، پتـو، سـموم کشـاورزی، تجهیـزات پزشـکی، تلف ـن هم ـراه، ل ـوازم یدک ـی خ ـودرو و عین ـک اس ـت.

رییـس سـازمان بازرسـی و نظـارت صنعـت، معـدن و تجـارت لرسـتان افـزود: در حـوزه کشـف قاچـاق سـازمان بیـش از 400 درصـد رشـد عملکـرد داشـته اسـت.

وی گفـت: قاچـاق کالا مختـل کننـده بـازار محصـولات داخلـی اسـت کـه مبـارزه بـا ایـن معضـل در راسـتای حفـظ رونـق تولیـد انجـام میپذیـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.