بازدید از معدن سرب راونج شرکت سوژمیران

Elm va Sanat Rooz - - فوالد و صنایع معدنی -

معــدن ســرب ســوژمیران جنوبــی دارای 6 پلــه اســت. ارتفــاع ایــن معـدن از سـطح دریـا 2 هـزار و 35 متـر اسـت. مـاده معدنـی از قسـمت کـف تــا دیوارههــا کشــیده شــده اســت کــه ایــن مــاده «امــون» نــام دارد و در دو طــرف آن خــاک آبرفتــی وجــود دارد. در ایــن معــدن بســتر مــاده معدنــی، س ـنگ آه ـک اس ـت ک ـه س ـرب ب ـا عی ـار 1 ت ـا 3 % درون آن وج ـود دارد البت ـه ســرب موجــود بــه صــورت ترکیباتــی از گوگــرد میباشــد کــه بــاه کانیهــای گوگــرد معروفانــد.

در داخـل تولیـدی کـه در مجـاورت معـدن وجـود دارد از سـنگ آهـک طــی فرآینــدی ســرب کنســتانتره بــا خلــوص 50 % تولیــد میشــود، ســپس آن را بـه کشـور چیـن فرسـتاده تـا بـه سـرب خالـص تبدیـل شـود. در کشـور مذکــور عــلاوه بــر خالــص ســازی بیشــتر ترکیبــات ســرب – گوگــرد از بســتر آهکــی خــود گوگــرد نیــز از ســرب جــدا شــده تــا ســرب فلــزی خالــص بــه دس ـت آی ـد.

در ابتــدای خــط تولیــد، ســنگ هــای جــدا شــده از معــدن توســط خردکنهــای فکــی تبدیــل بــه قطعــات کوچکتــر میشــوند. ایــن قطعــات توســط نــوار نقالــه بــه ســرند منتقــل شــده تــا قطعــات بــا قطــر کوچکتــر از 13 میلــی متــر از مابقــی جــدا شــده تــا وارد فرآیندهایــی کــه در ســالن سرپوشــیده در ادامــه خــط تولیــد انجــام میگیــرد، شــوند.

قطعــات بــا قطــر بیــش تــر دوبــاره بــه خردکنهــا هدایــت میشــوند. ســرند از تعــدادی الــک در حــال لــرزش تشــکیل شــده اســت. قطعــات بــا قطـر کـم تـر از 13 میلـی متـر بـه همـراه آب وارد آسـیاب گلولـهای میشـوند تـا محلولـی شـبیه بـه گل از آن خـارج شـود. قطعـات در ایـن حالـت بـه ذرات بســیار ریــز تبدیــل شــدهاند کــه دارای ســطح فعــال بیشــتری میباشــند.

محلــول گل ماننــد توســط پمــپ وارد مخازنــی میشــود تــا بــه آن داروهایــی اضافــه شــود کــه موجــب یونیــزه شــدن ســطح کانــی کــه حــاوی ترکیبــات ســرب – گوگــرد میباشــد، گــردد.

در کارخانــه دو ردیــف ســلول 16 تایــی وجــود دارد کــه محلــول تهیــه شــده در مرحلــه قبــل بــه ایــن ســلول هــا پمــپ میشــود. در ســلولهای مذکــور، هــوا توســط کمپرســور بــا فشــار بــه داخــل محلــول ورودی تزریــق میشــود. ایــن عمــل باعــث مــی شــود تــا کانیهــای یونیــزه شــده بــه هــوا بچســبند و روی ســطح محلــول بــه صــورت حبابهایــی بــالا بیاینــد.

در نهایـت حبابهـای هوایـی کـه کانیهـای مـورد نظـر (حـاوی سـرب) روی ســطح آنهــا چســبیدهاند، توســط پاروهایــی از روی ســطح محلــول ج ـدا ش ـده و ب ـه مخ ـازن ذخی ـره جه ـت خش ـک ش ـدن و ص ـادرات، بعن ـوان محصــول نهایــی منتقــل مــی شــوند. محلــول باقــی مانــده در ســلولها کــه عمدتــًا آب و آهــک اســت، بــه صــورت پالــپ 70 % وارد مخــزن تیکنــر میشــود. در ایــن مخــزن، آب محلــول توســط چرخــش ســانتریفیوژی گرفتـه شـده و از مابقـی قسـمتهای جامـد جـدا شـده تـا آب بازیافـت شـده محلــول، دوبــاره در فرآینــد تولیــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

مــواد جامــد جداســازی شــده کــه بــه صــورت محلــول بســیار غلیظــی هس ـتند، قس ـمتی ب ـه ن ـام س ـد در فاصل ـه دورت ـر از مع ـدن پمپ ـاژ میش ـوند و در زمیــن وســیعی پهــن میشــوند تــا مــوادا جامــد تــه نشــین شــده و آب باقیمانــده در میــان آنهــا مجــددا بــه کارخانــه بازگردانــده شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.