حرکت به سمت تولید فوالدهای خاص

Elm va Sanat Rooz - - فوالد و صنایع معدنی -

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اعــلام کــرد: بایــد بــه ســمت تولیــد فولادهــای خــاص و آلیــاژی برویــم.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری معــدن نیــوز، محمدرضــا نعم ـتزاده در هفتمی ـن همای ـش چش ـمانداز صنع ـت ف ـولاد و مع ـدن ای ـران افــزود: در حــال حاضــر 1.6 میلیــارد تــن فــولاد در جهــان تولیــد میشــود کـه سـهم ایـران از ایـن میـزان یـک درصـد اسـت کـه دسـتیابی بـه 2 درصـد تولیـد، کار سـختی نیسـت، امـا اگـر بخواهیـم بـه 10 درصـد برسـیم، بایـد در بـازار رقابتـی تـلاش کنیـم.

وی تصریــح کــرد: بایــد صنایــع پاییــن دســتی را گســترش دهیــم و در بخــش ورق، ســرمایه گــذاری بیشــتری انجــام دهیــم. همچنیــن، بایــد 10 درصـد تولیـد فـولاد را بـه فـولاد هـای خـاص، آلیـاژی، اسـتاینلس اسـتیل و غیـره اختصـاص دهیـم.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: رشـد جهانـی تولیـد فـولاد جهـان در ســال 2016 حــدود یــک درصــد بــود ولــی رشــد تولیــد فــولاد ایــران 10 درصـد اعـلام شـد و براسـاس گـزارش انجمـن جهانـی فـولاد ایـران بـا تولیـد 18 میلیـون تـن فـولاد، در رده 14 جهـان قـرار دارد.

نعم ـت زاده تأکی ـد ک ـرد: بای ـد روی ذخای ـر معدن ـی تمرک ـز کنی ـم ت ـا ب ـه ســهم 3 درصــدی در تولیــد جهانــی مــواد معدنــی دســت یابیــم.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه یکــی دو مــاه دیگــر تمــام کمبودهــا در زمینــه گندلــه برطــرف میشــود، ادامــه داد: در طــرح جام ـع ف ـولاد و برنام ـه راهب ـردی صنع ـت ف ـولاد ب ـا اف ـق 1404 دس ـتیابی ب ـه 55 میلیـون تـن رقمـی آرمانـی نیسـت و حـق ماسـت. شـاید معـادن فعلـی جوابگــو نباشــد امــا بیشــتر معادنــی کــه اســتخراج شــده روزمینــی بــوده و معـادن زیـادی اسـت کـه زیرزمینـی بـوده و بایـد بـه آنهـا دسـت پیـدا کنیـم.

وی افــزود: جلســاتی برگــزار کردیــم و روی کنســانتره متمرکــز شــدیم و اکنــون بــه ج ـای س ـنگ آه ـن، کنس ـانتره ص ـادر میشــود و ام ـروز تع ـادل برق ـرار ش ـده اس ـت.

نعمـت زاده خاطرنشـان کـرد: بـرای تولیـد 55 میلیـون تـن فـولاد بایـد حــدود 150 تــا 160 میلیــون تــن ســنگ آهــن تولیــد کنیــم. اکنــون تولیــد ســنگ آهــن در کشــور از 62 میلیــون تــن بــه 75 میلیــون تــن رســیده کــه همیــن میــزان تولیــد بــرای تأمیــن نیــاز کشــور بایــد 2 برابــر شــود.

وی افــزود: ظرفیــت تولیــد کنســانتره 28 میلیــون تــن اســت کــه ایــن رقــم تــا پایــان امســال بــه 45 میلیــون تــن میرســد و رشــد 60 درصــدی خواهــد داشــت.

بـه گفتـه وی، در ایـن مـدت، ظرفیـت تولیـد گندلـه از 21 میلیـون تـن بـه 35 میلیـون تـن، آهـن اسـفنجی از 19 میلیـون تـن بـه 27 میلیـون تـن، شـمش فـولاد از 24 میلیـون تـن بـه 31 میلیـون تـن و محصـولات نـوردی از 31 میلیـون تـن بـه 37 میلیـون تـن رسـیده اسـت.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه قبـل از دولـت یازدهـم نابس ـامانی از لح ـاظ نامتع ـادل ب ـودن زنجی ـره تأمی ـن ف ـولاد و س ـایر فل ـزات را شــاهد بودیــم، افــزود: در ابتــدای دولــت یازدهــم در صــدد تکمیــل زنجیــره تأمیــن فــولاد برآمدیــم بــه طــوری کــه ظرفیــت بالایــی در مقاطــع مختلــف فــولادی بــرای امــر ســرمایهگذاری دیــده شــده و در صــدد جــذب ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه هســتیم.

وی ادامـه داد: بایـد مصـرف فـولاد را در زمینههـای مختلـف از جملـه بـا افزایـش سـاخت و سـاز و صنایـع افزایـش دهیم.

بــه گفتــه نعمــت زاده، بایــد روی مصــرف انــرژی در صنعــت فــولاد کار کنیــم و در طرحهــای جدیــد موضــوع صرفهجویــی در مصــرف آب، بــرق و گاز را در نظــر بگیریــم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.