کلنگ زنی طرح احداث کارخانه تولید آهک صنعتی

Elm va Sanat Rooz - - فوالد و صنایع معدنی -

بـه مناسـبت دهـه مبـارک فجـر، مراسـم کلنـگ زنـی عملیـات اجرایـی کارخانههــای «تولیــد آهــک صنعتــی و هیدراتــه» و «تولیــد بلوکهــای سـبک گازی و نانـو کربنـات کلسـیم» بـا حضـور رییـس هیـأت عامـل ایمیـدرو و اس ـتاندار اس ـتان لرس ـتان انج ـام ش ـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری معــدن نیــوز، در راســتای برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی و اشــتغالزایی در اســتان لرســتان، ســازمان توس ـعه و نوس ـازی مع ـادن و صنای ـع معدن ـی ای ـران (ایمی ـدرو) ب ـا مش ـارکت بخ ـش خصوصــی ط ـرح اح ـداث کارخان ـه تولی ـد آه ـک صنعت ـی و هیدرات ـه پلدختـر بـا ظرفیـت 150 هـزار تـن در سـال را در شهرسـتان پلدختـر اجـرا خواه ـد ک ـرد.

بــر اســاس ایــن گــزارش، در مراســم کلنــگ زنــی ایــن طــرح مهــدی کرباسـیان؛ معـاون وزیـر و رییـس هیـأت عامـل ایمیـدرو، هوشـنگ بازونـد، اســتاندار لرســتان، وجیــه الــه جعفــری، مدیرعامــل شــرکت تهیــه و تولیــد م ـواد معدن ـی ای ـران و نی ـز حمیدرض ـا کاظم ـی نماین ـده اس ـتان لرس ـتان در مجلــس شــورای اســلامی حضــور داشــتند.

ط ـرح توس ـعه ب ـرای تولی ـد بلوکه ـای س ـبک گازی AAC و نانوکربن ـات کلسـیم از جملـه طرحهـای توسـعهای سـازمان ایمیـدرو و بخـش خصوصـی در منطقـه پلدختـر اسـت.

بــرای احــداث فــاز نخســت طــرح آهــک صنعتــی و هیدراتــه پلدختــر ح ـدود 600 میلی ـارد ری ـال و ب ـرای ف ـاز دوم (تولی ـد بلوکه ـای س ـبک گازی و نانوکربنــات کلســیم) حــدود 600 میلیــارد ســرمایهگذاری ارزی و ریالــی تخمیــن زده شــده اســت.

زمـان اجـرای پـروژه در صـورت تأمیـن منابـع مالـی و اجـرای هـر دو فـاز بـه صـورت مـوازی 36 مـاه بـرآورد شـده اسـت.

بــا بهرهبــرداری از ایــن طــرح هــا، در مجمــوع حداقــل 150 نفــر بــه صـورت مسـتقیم و 450 نفـر بـه طـور غیـر مسـتقیم مشـغول بـه کار خواهنـد ش ـد کــه باع ـث رون ـق اقتص ـادی منطق ـه خواه ـد ش ـد.

ظرفیــت فــاز نخســت ایــن طــرح 300 هــزار تــن بــار ورودی اســت و درصـدی از محصـول تولــیدی آن در کارخانـه فـاز دوم بـه مــصرف خواهـد رســید.

محصــول تولیــدی نهایــی در صنایــع ذوب آهــن، ریختــه گــری، فــولاد ســازی، مــس، قنــد و نیشــکر، نفــت و پتروشــیمی، ســد ســازی، ساختمانســازی و غیــره کاربــرد دارد.

مطالعــات لازم بــرای اجــرای طــرح احــداث کارخانــه آهــک صنعتــی و هیدراتــه (فــاز )1 و تولیــد بلوکهــای ســبک گازی )ACC( و نانوکربنــات کلس ـیم (ف ـاز )2 از بی ـن بی ـش از 30 ط ـرح پیش ـنهادی اس ـتان انتخ ـاب و ب ـه تأییــد اســتانداری لرســتان و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت رســید.

بــا انتخــاب طــرح مذکــور شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران بلافاصلـه اقـدام بـه برگـزاری فراخـوان جـذب سـرمایهگذار و بررسـی مناطـق دارای ظرفیـت آهـک، در مناطـق خـرم آبـاد و پلدختـر نمـود کـه بـر اسـاس ایـن مطالعـه، ذخایـر سـنگ آهـک تنـگ لیلـم پلدختـر در محلـی کـه پاییـن تـر از تنـگ فنـی اسـت، انتخـاب شـد.

دلایــل عمــده انتخــاب منطقــه پلدختــر کوهســتانی بــودن منطقــه و عـاری از پوشـش گیاهـی نزدیـک تـر بـه محـل مصـرف اسـتان خوزسـتان و صـادرات بـه کشـورهای حاشـیه خلیجفـارس، کیفیـت سـنگ آهـک بالاتـر از س ـایر نق ـاط پیش ـنهادی، دسترس ـی ب ـه آب رودخان ـه، افزای ـش اش ـتغالزایی در منطقــه و دوری از مناطــق مســکونی اســت.

همچنیــن در ســالهای 60 تــا 70 بنیــاد مســکن یــک کارخانــه آهــک صنعتـی و هیدراتـه در نزدیکـی ایـن منطقـه احـداث کـرده اسـت کـه در حـال حاضـر توسـط بخـش خصوصـی فعـال و تولیـد مسـتمر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.