ایمیدرو مدلها و راهکارهای توسعه بخش معدن

Elm va Sanat Rooz - - فوالد و صنایع معدنی -

توســعه معــادن نقــش بســیار مهمــی در رشــد بخشهــای مختلــف اقتصــادی دارد. افزایــش زیرســاختهای بخــش معــدن و صنایــع معدنــی همـواره مـورد توجـه فعـالان ایـن بخـش بـوده، چـرا کـه بـا تقویـت زنجیـره ارزش بـه ویـژه در صنایـع پاییـن دسـتی میتـوان شـاهد رشـد چنـد برابـری درآمـد، اشـتغال و صـادرات بـود، واقعیتـی کـه در کشـورهای بـزرگ معدنـی عینی ـت یافت ـه اس ـت.

بــه گفتــه رییــس هیــأت عامــل ایمیــدرو زنجیــره معــدن یکــی از کشــورهای پیشــرفته نشــان میدهــد، 86 میلیــارد دلار مــواد معدنــی در صنایــع پاییــن دســتی بــه 2400 میلیــارد دلار تبدیــل شــده اســت کــه ایــن امــر نیــاز توجــه بــه صنایــع پاییــن دســتی را دوچنــدان میکنــد.

جمعـی از اقتصاددانـان در نشسـتی بـا مهـدی کرباسـیان، بـا برشـمردن دسـتاوردهای حـوزه مهندسـی و تولیـد، تغییـر نـگاه در مدیریـت و اسـتفاده از مفاهیــم روز اقتصــادی، مالــی و حقوقــی را بــرای توســعه بخــش معــدن ضـروری دانسـتند.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از روابـط عمومـی ایمیـدرو، در ایـن نشسـت کرباس ـیان ب ـه گ ـذر ایمی ـدرو از دوران س ـخت س ـالهای گذش ـته اش ـاره ک ـرد و گفــت: مشــارکت بخشخصوصــی یکــی از مدلهــای موفــق در ایجــاد تحــرک طرحهــا و راهانــدازی بــه شــمار مــیرود.

او در ادامــه گفــت: بخــش دولتــی بیــن 15 تــا 35 درصــد در طرحهــا مشــارکت داشــته اســت و مابقــی متعلــق بــه بخــش غیردولتــی اســت. کرباســیان انجــام اکتشــاف در 052هزارکیلومتــر مربــع از مســاحت کشــور را از نیازهـای بخـش معـدن برشـمرد و تأکیـد کـرد: در ایـن حـوزه شـرکتهای خارجـی بـا ایـران همـکاری دارنـد و ایـن موضـوع زمینهسـاز ورود فنـاوری بــه بخــش معــدن بــوده اســت، همچنیــن بــرای تأمیــن مالــی 50 میلیــارد دلاری توســعه بخــش معــدن بــه حضــور خارجیهــا نیازمندیــم.

در ایـن نشسـت موسـی غنینـژاد، اقتصـاددان بـا بیـان اینکـه حضـور در معـادن و آشـنایی بـا فعالیتهـای مهندسـی و تولیـدی حرکـت ثمربخشـی بـرای ارائـه توانمندیهـای ایـن بخـش اسـت گفـت: بایـد از فرصـت کنونـی توســعه معــدن حداکثــر اســتفاده را بــه عمــل آورد تــا در آینــده بــا تغییــر جهـت مصـرف و ورود مـواد جدیـد بـه بـازار، دچـار زیـان نشـویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.