ایران بدنبال بازپس گیری بازار عراق

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

رییـس اتـاق مشـترک بازرگانـی ایـران و عـراق، بـا اشـاره بـه سـرمایهگذاری فرانس ـویها در صنع ـت س ـیمان ع ـراق، گف ـت: ع ـراق ب ـه دنب ـال خودکفای ـی و توسـعه صنایـع خـود اسـت کـه ایـران نیـز بـرای حضـور مسـتمر در ایـن کشـور بایــد ســرمایهگذاریهای مشــترک داشــته باشـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تســنیم، یحیــی آل اســحاق در نشســت خبــری همایــش بــزرگ ســالانه تجــاری ایــران در اتــاق بازرگانــی اظهــار کــرد: بــا رفــع مشــکلات امنیتــی و نــا امنیهــای موجــود در کشـور عراق وضعیت امیدوارکننـدهای در حـال ایجـاد اسـت، بـر اسـاس آخریـن آمـار عـراق بعـد از چیـن و امـارات سـومین طـرف تجــاری ایــران بــه حســاب میآیــد کــه اگــر وضعیـت تجـاری بـا ایـن کشـور سـاماندهی ش ـود حداق ـل ای ـن ب ـازار در 10 ت ـا 15 س ـال آتــی یکــی از بازارهــای مهــم خدمــات فنــی مهندســی بــرای مــا میشــود.

وی ب ـا تأکی ـد ب ـر اینک ـه کش ـور ع ـراق در ش ـرایط بع ـد از جن ـگ ب ـه دنب ـال همکاریهــای مشــترک بــه جــای واردات اســت افــزود: در دیــداری کــه بــا وزیـر صنعـت کشـور عـراق برگـزار شـد وی بـا وجـود ابـراز علاقـه بـرای توسـعه روابـط اقتصـادی و تجـاری بـا ایـران گفـت مـا نمیخواهیـم کـه یـک وارد کننـده صـرف از ایـران یـا کشـورها باشـیم بلکه بـه دنبـال خودکفایـی، توسـعه صنایع و برنامهری ـزی بلن ـد م ـدت ب ـرای کش ـورمان هس ـتیم.

رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق ادامــه داد: بــرای تحقــق ایـن امـر میـان دو کشـور ایـران و عـراق کمیتـه مشـترکی تشـکیل شـده اسـت تـا بـا برگـزاری جلسـاتی مسـتمر جهتگیریهـای لازم بـرای سـرمایهگذاری و همـکاری هـای اقتصـادی بلنـد مـدت را دنبـال کنـد.

آل اســحاق تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــی عــراق کــه وضعیــت امنیتــی بهبــود یافتــه اســت برخــی از واحدهــای اقتصــادی بــزرگ جهانــی هنــوز در ای ـن کش ـور حض ـور ندارن ـد ام ـا ممک ـن اس ـت بع ـد از ایج ـاد امنی ـت کام ـل ب ـه عـراق بیاینـد بنابرایـن بایـد منتظـر رقبـای جدیــدی در ایــن کشــور باشــیم.

وی تأکیـد کـرد: سـیمان از جملـه اقـلام عمــده صادراتــی مــا بــه کشــور عــراق بــود بــه طوریکــه واحــد ســیمان ایــلام بــه ایــن منظــور ایجــاد شــد امــا در حــال حاضــر بــا توجــه بــه طــرح هــای حمایتــی عــراق از صنعــت و تولیــد ســیمان در کشــور خــود صـادرات سـیمان مـا بـه ایـن کشـور متوقـف شــده اســت.

آل اســحاق اظهــار کــرد: بــه تازگــی فرانســویها نیــز بــرای ســرمایهگذاری در طرحهــای تولیــد ســیمان در ایــن کشــور دسـت بـه کار شـدهاند بنابرایـن مـا نیـز بـرای توسـعه روابـط بـا عـراق چـارهای جــز ســرمایهگذاری مشــترک نداریــم.

رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و عــراق در ادامــه گفــت: وزیــر صنایــع عــراق اعــلام کــرده کــه 70 درصــد از واحدهــای صنعتــی نیمــه فعــال ایـن کشـور آمـاده مشـارکت هسـتند کـه مـا میتوانیـم بـا بررسـی ایـن واحدهـا ســرمایهگذاریهای مناســبی در ایــن کشــور داشــته باشــیم.

وی ب ـا اش ـاره ب ـه مش ـکلات پی ـش روی حم ـل و نق ـل کالا ب ـه ع ـراق تأکی ـد کــرد: شــرکتهای حمــل و نقــل کالا در ایــن کشــور وجــود دارد کــه آمــاده همـکاری و حتـی سـرمایهگذاری مشـترک بـا ایـران اسـت کـه در صـورت تحقـق ایـن امـر میتوانیـم بسـیاری از مشـکلاتی کـه امـروز بـرای حمـل مسـتقیم کالا ب ـه ای ـن کش ـور را داری ـم و ای ـن ب ـرای نی ـز ب ـه صرفهت ـر خواه ـد ب ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.