نقاط قوت و ضعف صنعت سیمان در ایران

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از شــریان نیــوز، ســیمان بــه عنــوان یکــی از صنایـع پایـه، نقشـی اساسـی در تأمیـن زیرسـاختهای اقتصـادی کشـور ایفـا میکنـد و همـواره بیـن فرآینـد رشـد اقتصـادی و سـرانه مصـرف سـیمان در هـر کشـور، همبسـتگی بالایـی وجـود دارد.

ســیمان در کشــور مــا همــواره در حــال توســعه بــوده اســت، بهطــوری کــه بــه عنــوان یکــی از هفــت صنعــت اســتراتژیکی کشــور معرفــی شــد کــه بیشــترین نقــش را در شــاخصهایی از جملــه ســهم ارزش افــزوده، اشــتغالزایی، صــادرات، ســهم از بــازار، مزیــت نســبی و زنجیــره تأمیــن (بــه عنــوان مــواد اولیــه یــا کالاهــای نهایــی) و ســطح دانــش و فنــاوری، دارنــد و در رونــد توســعه صنعتــی بــه آنهــا تکیــه میشــود.

توانایـی صـادرات، ارزآوری، کاربـرد متنـوع و ظرفیـت بـالای تولیـد، وجـود مـواد اولیـه فـراوان و باکیفیـت، وجـود دانـش فنـی و افزایـش تولیـد، تجهیزات موردنیـاز در داخـل کشـور، دسترسـی به سـوخت فـراوان و گاز طبیعـی از جمله نقـاط قـوت ایـن صنعـت محسـوب میشـود.

مص ـرف ان ـرژی ب ـالا، وابس ـته ب ـودن ب ـه بازاره ـای جانب ـی مانن ـد مس ـکن و غی ـره، آلایندگ ـی، پایی ـن ب ـودن به ـرهوری نی ـروی انس ـانی، ضع ـف تحقی ـق و توسـعه، سـرمایهبری بـالا، ضعـف در سـاختار صادراتـی و نبـود نشـان تجـاری قابلرقاب ـت ب ـا رقب ـا نق ـاط ضع ـف صنع ـت س ـیمان اس ـت.

فرصتهــا: دسترســی آســان بــه انــرژی، نزدیکــی بــه بازارهــای هــدف، امـکان جـذب دانـش فنـی و نـوآوری مـی توانـد فرصتهـای ویـژه ای در اختیار ایـن صنعـت بگـذارد.

رکـود اقتصـادی در کشـور، وجـود محدودیتهــای زیســت محیطــی، وجــود نوســان در قیمــت نهادههــای تولیــد نیــز تهدیدهایــی اســت کــه در برابــر صنعــت قــراردارد.

بــا پیشبینــی بهبــود وضعیــت بــازار مســکن در ســال 69، افزایــش ســرمایهگذاری در طرحهــای عمرانــی بــا توجــه بــه واگــذاری ایــن طرحهــا بــه بخــش خصوصــی، همچنیــن بــا بهرهگیــری از ســیمان بــه جــای ســازههای فلــزی در باندهــای فرودگاهــی، تراورسهــای راهآهــن، جادههــا و افزایـش سـهم سـاختمانهای بتنی نسـبت بـه فـولادی، می تـوان امید داشـت کـه مـازاد تولیـد سـیمان را مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. از دیگـر سیاسـتهای اقتص ـادی ک ـه میتوان ـد اف ـق روش ـنتری در ای ـن ب ـازار ترس ـیم کن ـد، سیاس ـت حمایــت از صــادرات بــا ابــزار پرداخــت تســهیلات یارانــه حملونقــل بــه صادرکننـدگان اسـت. بـا جـذب بازارهـای صادراتـی جدیـد کـه قبـل از تدویـن ایـن سیاسـت بـازار عرضـه ایـن محصـول نبودنـد (کشـورهای آفریقایـی)، امیـد بــه رونــق ایــن صنعــت را پررنگتــر میســازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.