مذاکره برای صادرات سیمان به سوریه

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

دبی ـر انجم ـن صنف ـی کارفرمای ـان صنع ـت س ـیمان ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه از مردادمــاه امســال پیگیــر خریــد دو میلیــون تــن ســیمان توســط وزارت راه بودیــم، گفــت: براســاس توافقــات بــه عمــل آمــده بــا وزارت راه پــول کارخانجــات نســیهای پرداخــت نخواهــد شــد.

عبدالرض ـا ش ـیخان در خص ـوص مصوب ـه هی ـأت دول ـت ک ـه براس ـاس آن وزارت راه و شهرســازی بــرای حمایــت از صنعــت ســیمان دو میلیــون تــن ســیمان از کارخانجــات خریــداری میکنــد، اظهــار داشــت: از مــرداد مــاه امســال پیگیــر اجرایــی شــدن ایــن موضــوع بودیــم کــه خوشــبختانه بــه تصویــب هیــأت دولــت رســید.

وی بـا اعـلام اینکـه قـرار شـده تأمیـن مالـی ایـن طـرح بـه صـورت ال سـی داخلـی توسـط بانـک مسـکن انجـام شـود، افـزود: براسـاس توافقـات بــه عمــل آمــده بــا وزارت راه پــول کارخانجــات در اســرع وقــت پرداخــت میشــود و نســیهای نخواهــد بــود.

دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان بــا بیــان اینکــه امیدواریـم بـا خریـد ایـن میـزان سـیمان از کارخانجـات تـا حـدودی رونـق بـه ایـن صنعـت برگـردد، گفـت: بعـد از ایـن موضـوع پیگیـر جادههـای بتنـی هـم خواهیـم شـد چـرا کـه ایـن طـرح هـم نیازمنـد سـیمان بـوده و میتوانـد ب ـازار راک ـد خری ـد و ف ـروش س ـیمان را از بی ـن بب ـرد.

ش ـیخان در خص ـوص ب ـازار صادارت ـی کارخانج ـات س ـیمان ه ـم اضاف ـه کــرد: اخیــرا تقاضایــی از طــرف کشــور ســوریه بــرای خریــد ســیمان ایــران داش ـتهایم ک ـه ای ـن م ـورد ه ـم م ـی توان ـد تح ـرک خوب ـی در ب ـازار صادرات ـی سـیمان داشـته باشـد. همچنیـن در مذاکـرات انجـام شـده بـا سـفیر عـراق صحبتهایــی مبنــی بــر لغــو ممنوعیــت صــادرات ســیمان ایــران بــه ایــن کش ـور ه ـم مط ـرح ش ـده اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.