تولید کلینکر در سیمان تربت جام

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان رضــوی در آییــن آغــاز فعالیــت ایــن واحــد صنعتــی بــا اشـاره بـه توانمندیهـای بـالای تربـت جـام گفـت: اولویـت اصلـی در تربـت ج ـام بهرهب ـرداری از مع ـادن و توس ـعه صنای ـع اس ـت ک ـه متأس ـفانه صنع ـت در ایــن شهرســتان مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت.

راضیـه علیرضایـی افـزود: بـا بهرهبـرداری از کارخانـه سـیمان و معـادن ســیلیس و باریــت منطقــه، شــاهد رشــد صنعــت و اشــتغالزایی صنعــت و مع ـدن در شهرس ـتان م ـرزی ترب ـت ج ـام خواهی ـم ب ـود.

فرمانــدار تربــت جــام نیــز گفــت: طرحــی کــه بایــد در 40 مــاه اجــرا میشـد بـه طرحـی 140 ماهـه تبدیـل شـد و البتـه هنـوز بـه طـور کامـل بـه بهرهبــرداری نرســیده اســت و دلیــل اصلــی ایــن تأخیــر مدیریــت ناکارآمــد و تنـگ نظـری هـا بـوده اسـت.علی رسـتمی افـزود: ایـن کارخانـه ظرفیـت تولیــد ســالانه 1.5 میلیــون تــن کلینکــر را دارد و جــدا از ظرفیــت بــالای کارخانــه در تولیــد ســیمان، بهرهبــرداری از ایــن طــرح میتوانــد کمــک شــایانی بــه رشــد اشــتغال در منطقــه بکنــد.

مدیرعامـل کارخانـه سـیمان غـرب آسـیا نیـز اظهـار داشـت: در مرحلـه نخسـت تولیـد آزمایشـی بخـش سـایش تـا انتهـای خـط بـا ظرفیـت روزانـه 70 ت ـن س ـیمان ب ـه به ـره ب ـرداری میرس ـد.

ارب ـاب افضل ـی اف ـزود: ب ـرای بهرهب ـرداری کام ـل از ای ـن واح ـد تولی ـدی ت ـا ش ـهریور س ـال آین ـده، نی ـاز ب ـه ه ـزار میلی ـارد ری ـال اعتب ـار دیگ ـر اس ـت کـه 40 درصـد آن تأمیـن شـده و بقیـه بایـد از سـوی بانـک صنعـت و معـدن اختصـاص یابد.بـا راه انـدازی کامـل کارخانـه سـیمان غـرب آسـیا یـک هـزار و 800 ت ـن ب ـه ظرفی ـت تولی ـد س ـیمان کش ـور اف ـزوده میش ـود.

12 سـال قبـل ایـن طـرح صنعتـی بـا حضـور اسـتاندار وقـت و مسـوولان اســتانی کلنــگ زنــی شــد ولــی بــا تغییــرات مدیریتــی و نبــود اراده بــرای بهرهبــرداری ایــن طــرح، یکــی ازبزرگتریــن پروژههــای تولیــد ســیمان در کشـور بلاتکلیـف مانـد کـه خوشـبختانه در دولـت تدبیـر و امیـد، ایـن طـرح ســیمان بــه صــورت آزمایشــی مــورد بهرهبــرداری قــرار گرفــت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.