سیمانمارگون آماده بهره برداری

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد بــا اشــاره بــه پیشــرفت 100 درصــدی ســیمان مارگــون (هــلال خاورمیانــه) گفــت: فــاز دوم کارخانــه ســیمان مارگــون بــا تولیــد کلینکــر آمــاده افتتــاح اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایــل نیــوز، داریــوش دیودیــده در بیســت و هفتمیــن کارگــروه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان بــا هــدف بررســی وضعیــت برخــی از واحدهــای تولیــدی کــه بــا حضــور مســوولان بانکه ـا و برخ ـی از صاحب ـان طرحه ـای تولی ـدی مش ـکلدار برگ ـزار ش ـد ب ـا اشـاره بـه جلسـات برگـزار شـده سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد در اسـتان کهگیلویــه و بویراحمــد اظهــار کــرد: تاکنــون تعــداد 26 جلســه در اســتان برگـزار شـده کـه تعـداد 132 پرونـده مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و تعـداد 304 مصوبـه انجـام شـد و از ایـن میـان تعـداد 164 مـورد آن اجرایـی شـده و 140 م ـورد نی ـز در دس ـت اجراس ـت.

رییـس صنعـت، معـدن و تجـارت کهگیلویـه و بویراحمـد گفـت: از ایـن میـان 38 مـورد تأمیـن شـده و 9 مـورد آن در زمینـه امـور زیربنایـی تعییـن تکلیـف شـده و دو مـورد تأمیـن زمیـن شـده اسـت.

دیودیـده در ادامـه بـه کارخانـه سـیمان مارگـون اشـاره کـرد و گفـت: این کارخانــه پیشــرفت 100 درصــدی داشــته و بــه اتمــام رســیده و در آســتانه افتتـاح فـاز دوم آن هسـتیم کـه تولیـد کلینکـر را در ایـن فـاز خواهیـم داشـت و ایـن مـاده، مـاده اولیـه مـورد نیـاز بـرای تولیـد در فـاز اول کارخانـه سـیمان مارگـون اسـت.

ایـن مسـوول بـا بیـان اینکـه 100 درصـد بخـش صنعتـی آن کامـل اسـت افــزود: در زمینــه معــدن بایــد همــکاری لازم بــا ایــن کارخانــه انجــام شــود و بــه همیــن منظــور بــا همــکاری منابــع طبیعــی بــه دنبــال جایگزینــی 80 هکت ـار از مع ـادن ای ـن کارخان ـه هس ـتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.