شرکت سیمان خاش واحد نمونه استان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

در مراس ـمی ک ـه در آس ـتانه گرامیداش ـت ی ـوم ...ا 22 بهم ـن ب ـا حض ـور نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، اســتاندار و مدیــران کل دســتگاه هــای اجرایــی اســتان سیســتان و بلوچســتان در ســالن اجتماعــات اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان برگـزار گردیـد از فعالیـت هـاى شـرکت سـیمان خـاش و خسـرو جامعـی مدیرعامـل شـرکت در زمینـه اهمیـت دادن و توجــه بــه مســائل کارگــرى تقدیــر بعمــل آمــد.

همچنیـن در ایـن مراسـم از گـروه کار نمونـه اسـتان در بخـش صنعـت بـه سرپرسـتی آقـای عبدالباسـط حسـین بـر از شـرکت سـیمان خـاش تجلیـل شــد. نامبــرده در ایــن مراســم مقالــه اى بــا موضــوع “بازیافــت حــرارت در صنعـت سـیمان و چشـم انـداز آینـده مصـرف انـرژی” نیـز ارائـه نمـود.

اعضــا گــروه کار نمونــه در بخــش صنعــت از شــرکت ســیمان خــاش آقایـان عبدالباسـط حسـین بـر، حامـد رودینـی و سـرکار خانـم مریـم مسـلم پــور انتخــاب و معرفــی شــدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.