خرید دو میلیون تن سیمان برای ساخت جادههای بتنی

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

هیـأت دولـت، مصوبـه خریـد دو میلیـون تـن سـیمان بـرای سـاخت جادههـای بتنـی کشـور را ابـلاغ کـرد.

یــک قــرارداد ســهجانبه بیــن صنعــت ســیمان(انجمن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان بــه نمایندگــی از ایــن صنعــت)، وزارت راه وشهرســازی و بانــک مســکن بــرای پروژههــای راهســازی و ابنیههــا بــه امضــا رســید کـه براسـاس آن 2 میلیـون تـن سـیمان از طریـق ســازمان برنامهریــزی کشــور تأمیــن بودجــه میشــود تــا وزارت راهوشهرســازی خریــد را انجــام داده و پرداخــت آن از طریــق بانــک مســکن انجــام شــود.

مفــاد ایــن قــرارداد کــه مفــاد آن 3 بهمــن مــاه ســال جــاری بــه تصویــب هیــأت دولــت رســید و 9 بهمــن مــاه جهــت اجــرا ابــلاغ شــد، بــه ایــن شــرح اســت:

هیــأت وزیــران در جلســه 1395/11/3 بــه پیشــنهاد شــماره 02/100/50708 مــورخ ترازو1395/10/14 راه و شهرســازی و بــه اســتناد اصــل یکصــد و ســی و هشــتم قانــون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران تصویـب کـرد:

-1 وزارت راه و شهرســازی کــه در ایــن تصویــب نامــه «وزارت» نامیــده میشــود مجــاز اسـت بـه منظـور تأمیـن مالـی خریـد دو میلیـون تــن ســیمان مــورد نیــاز بــرای اجــرا و تکمیــل طرحهــای پیوســت شــماره )1( قانــون بودجــه س ـنواتی مرب ـوط ب ـر اس ـاس بن ـد (ج) آیی ـن نام ـه اجرایــی مــاده واحــده قانــون اصــلاح مــاده )56( قان ـون الح ـاق م ـوادی ب ـه قان ـون تنظی ـم بخش ـی از مق ـررات مال ـی دول ـت، موض ـوع تصوی ـب نام ـه شــماره ه50913ت/69454 1393/06/20خروــم نســبت بــه انعقــاد قــرارداد تســهیلات مالــی بــا بانـک عامـل بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات مربـوط اقــدام نمایــد.

2-دوره تأمیــن مالــی، معــادل 36 مــاه مش ـتمل ب ـر 12 م ـاه دوره پرداخ ـت مناب ـع مال ـی و 24 مــاه دوره بازپرداخــت اقســاط منابــع مالــی اســت و نــرخ ســود دوره تأمیــن مالــی معــادل نـرخ تسـهیلات مصـوب شـورای پـول و اعتبـار در زمــان قــرارداد تعییــن میشــود.

3-نـرخ سـود دوره تأمیـن مالـی معـادل نـرخ تســهیلات مصــوب شــورای پــول و اعتبــار در زمــان انعقــاد قــرارداد تعییــن مــی شــود.

-4 ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور پــس از انعقـاد قـرارداد نسـبت بـه صـدور ضمانـت نامـه به شـرح نمونـه پیوسـت شـماره )1( آییـن نامـه یـاد شـده و پیـش بینـی منابـع مالـی مـورد نیـاز جهت بازپرداخــت اقســاط مــورد نظــر (شــامل اصــل و سـود)، در قوانیـن بوجـه سـنواتی اقـدام کنـد.

5-بانــک مرکــزی جمهــوری اســلامی ایــران در خصــوص اعطــای مجــوز مــاده )32( قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربا(بهــره) - مصــوب -1362 بــه بانـــک عامــل مساعـــدت لـــازم را خواهــد نمــود.

-6 وزارت راه بـه منظـور مشـارکت حداکثـری کارخانــه هــای تولیدکننــده ســیمان و همچنیــن پیــش بینــی ســاز وکار پرداخــت منابــع مالــی بــه تولیدکننــدگان مــورد نظــر، تمهیــدات لازم را ازطری ـق انعق ـاد تفاه ـم نام ـه س ـه جانب ـه بی ـن وزارت، بانــک عامــل و انجمــن کارفرمایــان ســیمان اتخــاذ خواهــد نمــود.

-7 وزارت جــدول زمانــی پرداخــت را بــه بانــک عامــل اعــلام خواهــد نمــود.

ایـن مصوبـه بـا امضـای اسـحاق جهانگیـری بــه وزارتـخـــانههای راهوشهرســازی؛ امــور اقتصــادی و دارایــی؛ صنعــت، معــدن و تجــارت؛ بـــانک مـرکـــزی؛ ســـازمان برنامـــه و بودجــه ابـلــاغ شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.