عمیق تر شدن رکود صنعت سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

مرتض ـی لطف ـی م ـی گوی ـد: طب ـق آماره ـا مص ـرف س ـیمان در 10 ماه ـه ابتدایــی ســال جــاری نســبت بــه ســال قبــل 3 درصــد کاهــش داشــته و همچنیــن تولیــد کارخانــه هــا نیــز 2 تــا 3 درصــد افــت پیــدا کــرده اســت.

بــه گــزارش ســیمان خبــر، ایــن عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق تهــران ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه کارخان ـه ه ـای س ـیمان کش ـور ه ـم اکن ـون ب ـا 50 ت ـا 60 درصــد ظرفیــت خــود کار مــی کننــد، مــی گویــد: یکــی از مشــکلات مهــم مــا کاهــش صــادرات اســت کــه طبــق آمارهــا نســبت بــه ســال گذشــته در 10 ماهــه ابتــدای امســال حــدود 15 درصــد کاهــش پیــدا کــرده زیــرا کش ـورهایی ک ـه بیش ـترین ص ـادرات س ـیمان را ب ـه آن ه ـا داش ـتیم از جمل ـه عـراق محدودیـت هایـی بـرای صـادرات اعمـال کردنـد و از طـرف دیگـر هـم خودشـان واحدهـا و کارخانـه هـای سـیمان راه انـدازی کـرده انـد، بنابرایـن مــا بــا افــت صــادرات رو بــه رو بــوده ایــم کــه از همیــن حــالا بایــد بــرای ســال آینــده و پیــدا کــردن بازارهــای جدیــد فکــر کنیــم.

لطفــی نایــب رییــس انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان در بخــش دیگــری از صحبــت هایــش بــا بیــان اینکــه چشــم انــداز مصــرف ســیمان بــرای ســال آینــده نیــز چنــدان روشــن نیســت و پیــش بینــی هــا نشــان مــی دهــد رکــود در صنعــت ســیمان ادامــه پی ـدا کن ـد، م ـی گوی ـد: رق ـم کل بودج ـه عمران ـی کش ـور بــرای ســال آینــده 57 هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه 20 درصــد آن هــم بــرای حــوادث غیرمترقبــه در نظــر گرفتــه انــد و از طــرف دیگــر هــم بــا انبوهــی از طــرح هــای نــا تمــام و نیمــه کاره رو بــه رو هســتیم کــه ایــن ش ـرایط نش ـان م ـی ده ـد ب ـا افزای ـش تقاض ـای چندان ـی در ســیمان رو بــه رو نباشــیم. عــلاوه بــر ایــن صنعــت ســاختمان هــم همچنــان بــا رکــود دســت بــه گریبــان هسـت و بـه نظـر نمـی رسـد کـه تحـول عمـده ای را بـرای حداقـل 6 ماهـه ابتدایــی ســال آینــده شــاهد باشــیم و ایــن هــا همگــی در کنــار هــم یعنــی ادامــه رکــود و عمیــق تــر شــدن آن در صنعــت ســیمان و ســاختمان.

ایـن عضـو هیـأت نماینـدگان اتـاق تهـران مـی افزایـد: دولـت بـا دادن مشــوق هایــی و یــا اجــرای پــروژه هایــی در حــوزه بافــت هــای فرســوده و مناطــق آســیب پذیــر و روســتایی بایــد تحــرک اساســی در بــازار مســکن ایجـاد کنـد تـا شـاهد حرکـت صنایـع وابسـته بـه مسـکن همچـون سـیمان، کاشـی، سـرامیک، فـولاد و دهـه هـا صنایـع وابسـته بـه سـاختمان باشـیم. مـن معتقـدم اگـر حرکـت در صنعـت سـاختمان شـروع شـود باوجـود اینکـه بودج ـه عمران ـی اص ـلا کفای ـت نم ـی کنن ـد، از طری ـق مس ـکن ش ـاهد خ ـروج بس ـیاری از صنای ـع وابس ـته ب ـه س ـاختمان از رک ـود کنون ـی خواهی ـم ب ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.