افتتاح کارخانه سیمان نی ریز تا پایان امسال

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

کارخانه سیمان خاکستری نیریز تا پایان امسال به بهرهبرداری میرسد. بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز فــارس، رییــس ســازمان صنعــت ، معــدن وتجــارت اســتان فــارس گفــت: ایــن کارخانــه دارای ظرفیــت تولیــد روزانــه ســه هــزار و 300 تــن و ســالانه یــک میلیــون تــن ســیمان خاکســتری اســت کــه در زمینــی بــه وســعت 500 هکتــار در 21 کیلومتــری شهرســتان نــی ریــز اســتان فــارس در حــال ســاخت اســت .

عل ـی همت ـی اف ـزود: تاکن ـون 100 درص ـد تجهیــزات مــورد نیــاز خــط تولیــد بــه محــل احــداث پــروژه حمــل و بیــش از 50 درصــد ماشــین آلات نصــب شــده و بیــش از 25 درصــد از ماشــین آلات نیــز پیــش مونتــاژ و آمــاده نصــب هســتند.

وی ب ـا بی ـان اینک ـه می ـزان اش ـتغال ط ـرح در زم ـان به ـره ب ـرداری 350 نفـر اسـت گفـت: پنـج هـزار نفـر نیـز بـه صـورت غیـر مسـتقیم مشـغول بـکار خواهنـد شـد.

رییــس ســازمان صنعــت ، معــدن وتجــارت اســتان فــارس افــزود: شــرکت ســیمان خاکســتری نــی ریــز بصــورت سـهامی خـاص بـا عضویـت قریـب بـه هـزار و 400 نفــر بــا ســرمایه بخــش خصوصــی تأســیس شــده اســت.

همتـی گفـت: نزدیکـی کارخانـه سـیمان خاکسـتری نـی ریـز بـه معـادن اولیـه یکـی از امتیـازات ویـژه ایـن شـرکت بـوده و معـادن بسـیار مطلـوب بـرای اسـتفاده و تولیـد سـیمان از جملـه آهـک کـه تامیـن کننـده نیازکارخانـه هسـتند در مجـاورت محـل سـاخت کارخانـه قـرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.