دنیا در دست انرژیهای تجدیدپذیر

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

جهــان میتوانــد طــی ســه ســال آینــده نفــت و ذغــال ســنگ را کنــار بگــذارد. نــه بــه خاطــر اینکــه ذخایــر آن بــه اتمــام میرســد بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه قیمــت انــرژی خورشــیدی و خودروهــای الکتریکــی در حــال کاهـش اسـت و سیاسـتهای آب و هوایـی قویتـری در جهـان وجـود دارد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار بــازار نیــوز، گــزارش جدیــد مؤسسـه گراهـام از دانشـگاه امپریـال کالـج لنـدن آنالیـز کـرده کـه چـه میـزان تقاضـای انـرژی خورشـیدی و خودروهـای الکتریکـی میتوانـد بـر تقاضـای ســوختهای فســیلی تأثیــر بگــذارد و بــه چــه ســرعتی ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد. بــرای ایــن تحقیــق دانشــمندان ســطوح مختلــف سیاســتهای آب و هوایــی، تقاضــای انــرژی و کاهــش قیمــت تکنولــوژی کربنــی را مــورد آزمایــش قــرار دادنــد.

آجایـی قمبیـر محقـق مؤسسـه گراهـام میگویـد: "مـا در امپریـال کالـج دربــاره کاهــش قیمــت فئــو ولتائیــک خورشــیدی و باتریهــای لیتیومــی آگاه هســتیم. اگــر قیمــت فئــو ولتائیــک و خودروهــای برقــی همچنــان کاهـش یابـد آنـگاه پتانسـیل ایـن وجـود دارد کـه در بـازار انـرژی اختلالاتـی ایجــاد شــود. وی ادامــه میدهــد: مــا در اینجــا بــه دنبــال بررســیهای بیشــتری هســتیم و ســعی میکنیــم بفهمیــم بــا چــه ســرعتی امــکان دارد ایـن محصـولات بـه دلیـل قـدرت هزینـه رقابتـی، جایگزیـن سـوخت هـای فســیلی شــوند.

طـی 7 سـال گذشـته هزینـه پنلهـای خورشـیدی تـا 85 درصـد کاهـش یافتــه اســت. کاهــش قیمــت آنهــا ســبب شــد کــه نصبه ـای خورش ـیدی در سـال 2015 و 2016 بـه بیشـترین تعـداد خـود برسـد. هزینههـا در آینـده همینطــور بــا ســرعت کاهــش خواهــد یافــت. هزینــه باتریهــای بیتیومــی از ســال ‪65 ،2015‬ درصــد کاهــش یافتــه اســت.هر دوی ایــن تغییــرات بــه ســرعت انجــام یافتــه و مدلهــای بــازار انــرژی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد دیگـر قدیمـی شـده اسـت.

مؤسسـه اکسـون در چشـم انـداز انـرژی در سـال 2017 پیشبینـی کـرد کـه ترکیبـات انـرژی در سـال 2040 بسـیار شـبیه شـرایط امـروز اسـت: زیـر ســلطه نفــت و گاز، زغــال ســنگ کمتــر و مقــداری افزایــش در انرژیهــای تجدیدپذیــر.

پیشبینــی ایــن شــرکت تقریبــا شــبیه ســال پیشــگویی ســال 2014 آنهــا اســت. اکســون کاهــش هزینههــای تکنولوژیهــای رقابتــی و ایــن واقعی ـت ک ـه اغل ـب کش ـورها (ب ـه غی ـر از آمری ـکا زی ـر نظ ـر ترام ـپ) در ح ـال حاضـر بـر روی رسـیدن بـه تعهـدات جاهطلبانـه خـود در توافـق پاریـس کار میکننــد تــا مصــارف انرژیهــای فســیلی را کاهــش دهنــد.

ایــن مطالعــه جدیــد از ایــن ایــده حمایــت میکنــد کــه ســوختهای فســیلی دیگــر یــک ســرمایهگذاری بــد اســت. برخــی از ســناریوها نشــان میدهــد کــه طــی یــک دهــه آینــده 10 درصــد از بــازار ممکــن اســت از ســوختهای فســیلی دور شــوند. بــا تغییــرات 10 درصــدی صنعــت سـوختهای فسـیلی در آمریـکا فروخواهـد پاشـید. ایـن مطالعـه همچنیـن بـر روی حمـل و نقـل جـادهای تمرکـز کـرده اسـت. انـرژی کـه تقریبـا نیمـی از تقاضــای ســوختهای فســیلی را تشــکیل میدهــد. تکنولوژیهــای بــا کربــن پاییــن از راه دیگــری بــر روی تقاضــا تأثیــر خواهــد گذاشــت.

قمبیــر میگویــد: "امیــدوارم بــا ایــن گــزارش توانســته باشــیم ریســک س ـرمایهگذاری ب ـر روی س ـوختهای فس ـیلی ب ـه واس ـطه کاه ـش قیم ـت آن را بیــان کــرده باشــیم." وی ادامــه میدهــد: " هرچــه مســتندات بیشــتری ارائــه دهیــم و هرچــه گــزارش خــود را ســادهتر بیــان کنیــم آنــگاه بــرای صنعــت انــرژی ســختتر خواهــد بــود کــه آن را نادیــده بگیــرد."

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.