احداث سه نیروگاه خورشیدی دیگر در همدان

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

شـورای اسـلامی شـهر همـدان بـه درخواسـت 2 شـرکت ایرانـی - خارجـی مبنــی بــر ســرمایه گــذاری در احــداث ســه نیــروگاه خورشــیدی در اراضــی شـهرداری واقـع در جنـب فـرودگاه ایـن شـهر موافقـت کـرد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از مـاد؛ پیشـنهاد شـهرداری مبنـی بـر واگـذاری زمیــن بــرای ســاخت ســه نیــروگاه خورشــیدی هفــت مگاواتــی، در صحــن علنـی شـورای اسـلامی شـهر همـدان بـه تصویـب رسـید.

شــهردار همــدان در ایــن خصــوص گفــت: شــرکت ســولارپارس آرمــان کیــش و ســولارتأمین گســتر کیــش -SSG( ایرانــی و آلمانــی) بــا ســرمایه خارجـی متقاضـی سـاخت ایـن نیروگاههـای خورشـیدی هسـتند و از ماههـا قبـل در راسـتای تحقـق اهـداف شـهر سـبز پایـدار نسـبت بـه برگزاری نشسـت بـا ایـن 2 شـرکت اقـدام شـده بـود.

ســیدمصطفی رســولی افــزود: شــهرداری همــدان در نظــر دارد بــا عقــد قـرارداد اجـاره 20 سـاله برابـر بـا نظریـه کارشناسـی در زمینـی بـه وسـعت 35 هکتـار در جنـب فـرودگاه همـدان نسـبت بـه احـداث سـه نیـروگاه خورشـیدی 7 مگاواتـی اقـدام کنـد.

وی اضافـه کـرد: براسـاس توافـق صـورت گرفتـه قـرار اسـت سـالیانه از هر هکتـار 12 میلیـون ریـال اجـاره زمیـن از سـازندگان ایـن نیروگاههـا دریافـت شــود و هــر پنــج ســال یکبــار ضمــن بررســی کارشناســانه نســبت بــه عقــد قــرارداد جدیــد اقــدام میشــود.

وی بیــان کــرد: همچنیــن هــر ســاله 15 درصــد بــه قــرارداد مالــی ش ـهرداری ب ـا ای ـن 2 ش ـرکت س ـازنده نی ـروگاه خورش ـیدی اف ـزوده میش ـود و هــر پنــج ســال یکبــار مــورد کارشناســی و تمدیــد قــرار میگیــرد.

حسـن محمـدی افـزود: هـر 2 شـرکت از بیـن 16 شـرکت پیشـنهاد دهنـده انتخـاب شـدند و دلیـل آن ارایـه رزومه بسـیار خـوب و اطلاعـات فنـی لازم بود.

محم ـدی اف ـزود: بررس ـی و نح ـوه هم ـکاری ب ـا ای ـن ش ـرکتها ب ـه م ـدت 15 مـاه طـول کشـید و مجموعـه کارشناسـی لازم نیـز صـورت گرفتـه اسـت.

اعضــای شــورای اســلامی شــهر همــدان پــس از رای گیــری نســبت بــه ســاخت ایــن نیروگاههــای خورشــیدی موافقــت کردنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.