افتتاح بزرگترین تولید کننده پنلهای خورشیدی در کشور

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از شــبکه انــرژی خورشــیدی ایــران (ســولارین)، در راســتای اجــرای پــروژه بومیســازی و تولیــد و توســعه فناوریهــای انــرژی هــای پــاک، بــزرگ تریــن واحــد تولیــد پنــل خورشـیدی و نیـز اولیـن واحـد تولیـد پنـل بـا ظرفیـت بیـش از 300 وات در کشـور در تاریـخ 21 بهمـن مـاه 1395 طـی مراسـمی بـا حضـور نماینـدگان محتــرم شهرســتان در مجلــس شــورای اســلامی، مدیــرکل محتــرم دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان رضــوی و نیــز فرمانــدار محتـرم شهرسـتان فیـروزه، در محـل شـرکت سـولار صنعـت فیـروزه واقـع در شهرســتان فیــروزه، ناحیــه صنعتــی کمــال الملــک افتتــاح گردیــد.

همچنیـن در ایـن مراسـم دو تفاهمنامـه همـکاری مـا بیـن ایـن شـرکت و کمیتـه امـداد شهرسـتان فیـروزه بـه نمایندگـی از کمیتـه امـداد اسـتان خراسـان رضـوی و نیـز بـا بخشـداری شهرسـتان فیـروزه جهـت طراحـی، نصـب و اجـرای نیـروگاه خورشـیدی در مقیـاس کوچـک منعقـد گردیـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.