برنامه ریزي نصب 20 مگاوات نیروگاه خورشیدی در کردستان

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان کردســتان گفــت: برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه اســت کــه زمینـه نصـب 20 مـگاوات انـرژی خورشـیدی با مشـارکت کشــورهای خارجــی در کردســتان فراهــم شــود.

مدیرعامــل ایــن شــرکت در ایــن مراســم ضمــن تبریــك ایــام مبــارك دهــه فجــر، هــدف از احــداث ســاختمان اتفاقــات بــرق را تســریع در رونــد خدمــت رسـانی بـه شـهروندان در زمینـه رفـع خرابی و خاموشـی اعــلام کــرد و افــزود: تأمیــن بــرق پایــدار و مســتمر از وظایــف مهــم شــرکتهای توزیــع بــه شــمار مــیرود.

محمدمصطفـی نجفیـان افـزود: کاهش خاموشـیها و تأمیـن بـرق مطمیـن و پایـدار از شـاخصهای ارزیابـی شــرکتهای توزیــع بــرق بــه شــمار مــیرود و هرچــه زمــان خاموشــی کاهــش یابــد عملکــرد شــرکتهای توزیـع بهتـر خواهـد بـود و در ایـن راسـتا تـلاش مجموعـه هم ـکاران کاه ـش زم ـان و رف ـع خاموش ـی اس ـت.

نجفی ـان ب ـا بی ـان اینک ـه تأمی ـن ب ـرق پای ـدار ب ـرای روسـتاهای اسـتان نیـز در دسـتور کار قـرار دارد، تأکیـد کـرد: عـلاوه بـر مرکـز عملیـلات بـرق شهرسـتان 5 مرکـز روســتایی نیــز مشــغول خدمترســانی در جهــت رفــع خاموشــیها هســتند.

وی ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه کاه ـش مراجع ـه مراجع ـان و شــهروندان بــه شــرکتهای بــرق از جملــه اهــداف شـرکت اسـت کفـت: در ایـن راسـتا 26 خدمـت شـرکت توزیــع در دفاتــر پیشــخوان انجــام میشــود.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان کردســتان در ادامـه بـه اهمیـت توسـعه انرژیهـای نـو اشـاره کـرد و افـزود بـا توجـه بـه ظرفیـت مناسـب اسـتان در زمینـه انرژیهـای نـو در نصـب سـلولهای انـرژی خورشـیدی در روســتاها، برخــی ادارات و 15 مدرســه انجــام شــده در مجمـوع 200 کیلـووات انـرژی خورشـیدی در اسـتان نصـب شـده اسـت.

وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه برنامهریزیهــای انجــام شــده زمینــه نصــب 20 مــگاوات انــرژی خورشــیدی بــا مشــارکت کشــورهای خارجــی فراهــم شــده اســت.

نجفیــان افــزود: تکخوانــی کــردن کنتــور و لــوازم انــدازه گیــری مشــترکان روســتاها یکــی از عوامــل افزایــش رضایــت مشــترکان بــه شــمار مــیرود و در آینــدهای نزدیــك تمامــی روســتاها بــا اولویــت روســتاهای بــزرگ تکخوانــی خواهــد شــد.

وی در پای ـان خاطرنش ـان ک ـرد: از مح ـل اعتب ـارات بنـد (ز) قانـون بودجـه حـدود 200 میلیـارد ریـال اعتبـار بــا حمایــت نماینــدگان اســتان جــذب شــده اســت کــه صــرف تأمیــن بــرق و اصــلاح شــبکههای روســتایی خواهــد شــد. در ادامــه عطاالــه نــوروزی مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان ســقز، ضمــن تبریــك ایــام دهــه فجــر و عــرض خیــر مقــدم بــه مهمانــان گفــت: مایــه بســی افتخـار اسـت کـه توزیـع بـرق شهرسـتان سـقز همچـون ســالهای گذشــته 13 پــروژه جهــت بهرهبــرداری در ایــام مبــارك دهــه فجــر آمــاده کــرده اســت.

وی افــزود: عــلاوه بــر پــروژه حاضــر 12 پــروژه دیگــر در شــهر و روســتاهای اطــراف بــه بهرهبــرداری رسـیده اسـت کـه از آن جملـه میتـوان بـه تأمیـن بـرق ش ـهركهای زاگ ـرس 1و2 ، بازس ـازی و ایج ـاد روش ـنایی معابـر روسـتاهای بلـه جـر، میـرده و قلعـه کهنـه اشـاره کـرد، کـه در مجمـوع بـرای ایـن پروژههـا اعتبـاری بالـغ ب ـر 22 میلی ـارد ری ـال هزین ـه ش ـده اس ـت.

در ادامـه ایـن مراسـم، ورمقانـی معـاون اسـتاندارو فرمانــدار شهرســتان ســقز بــا تشــکر از عملکــرد شهرسـتان سـقز بـه برخـی مشـکلات شـبکه بـرق اشـاره کــرد و خواســتار رفــع ایــن مشــکلات شــد.

در ادامــه بیگلــری نماینــده مــردم ســقز و بانــه در مجلــس شــورای اســلامی بــا اشــاره بــه بازدیدهــای میدانــی انجــام شــده در شــهر و روســتاهای ایــن شهرســتان، عملکــرد صنعــت بــرق اســتان را مطلــوب ارزیاب ـی ک ـرد و اف ـزود: در برخ ـی از روس ـتاها ب ـه دلی ـل فرســودگی و قدمــت شــبکه مشــکلاتی وجــود دارد کــه امیــد اســت بــا جــذب اعتبــارات بیشــتر مشــکلات نیــز رفــع شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.