طرحهایی برای تسخیر باد

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

بــاد بــه عنــوان منبــع تمیــز و تجدیدپذیــر در هــر ج ـای جه ـان میتوان ـد ب ـه فرآین ـد تولی ـد ان ـرژی کم ـک کنـد. بـاد، نوعـی انـرژی خورشـیدی بـه شـمار مـیرود کــه در نتیجــه ناهمگونــی دمــای جــو، بینظمیهــای ســطح زمیــن و گــردش زمیــن ایجــاد میشــود. از دیربــاز، بشــر از جریــان بــاد بــرای مصــارف گوناگــون ماننــد پــرواز بــا کایــت، دریانــوردی و تولیــد انــرژی مکانیکــی و الکتریکــی اســتفاده میکــرده و اکنــون فناوریهــای نویــن بــه کمــک مهــار ایــن انــرژی پــاک آمدهان ـد. ام ـروز م ـزارع توربینه ـای ب ـادی در جه ـان از روشهـای سـودمند تولیـد انـرژی بـرای انسـان و محیط زیســت بــه شــمار مــیرود.

توربیــن بــادی بــه زبــان ســاده برعکــس فنهایــی کــه میشناســیم، عمــل میکنــد. توربیــن بــه جــای اسـتفاده از بـرق بـرای تولیـد بـاد، بـه کمـک نیـروی بـاد انـرژی الکتریکـی تولیـد میکنـد. بـاد پرههـای توربیـن را ک ـه دور ی ـک مح ـور ق ـرار گرفتهان ـد، میچرخان ـد و ب ـا کمــک ژنراتــور مولــد بــرق انــرژی تولیــد میکنــد.

توربینهــای بــادی جدیــد، شــامل دو نــوع اصلــی بـا محـور افقـی و عمـودی هسـتند. توربینهـای بـادی بــا محــور افقــی در جهــان رایجتــر و معمــولا دارای دو یــا ســه تیغــه هســتند. ایــن توربینهــا در خشــکی یــا ســاحل کنــار اقیانــوس، دریاهــا و دریاچههــا ســاخته میشــوند. توربینهــای بــادی از 100 کیلــووات تــا چندیــن مــگاوات انــرژی تولیــد میکننــد و معمــولا بــه تعــداد زیــاد در مــزارع بــادی کنــار یکدیگــر قــرار داده میشــوند. البتــه توربینهــای زیــر 100 کیلــووات نیــز در خانههــا بــرای پـمپـــاژ آب یــا مصـــارف ســاده اســتفاده میشــوند.

توربینهــای بــادی انــواع مختلفــی دارنــد و بســته بــه منطقــه جغرافیایــی در ابعــاد و شــکلهای متفــاوت طراحــی و ســاخته میشــوند. اکنــون یــک شــرکت تونســی، توربینهایــی بــادی طراحــی کــرده اســت کــه تیغهه ـای آن از ش ـکل باله ـای م ـرغ مگسخ ـوار اله ـام گرفتــه شــده اســت. تیغههــای نوســانی دوتایــی ایــن توربیــن همچــون بالهــای مــرغ مگسخــوار هنگامــی کـه در هـوا معلـق اسـت، در هشـت جهـت حرکـت و بـرق تولیـد میکنـد. عـلاوه بـر ایـن، طراحـی سـاده و کوچـک تیغههــا باعــث میشــود توربیــن در مناطــق محلــی و مس ـکونی ه ـم قاب ـل اس ـتفاده باش ـد.

ایــن نــوع توربیــن، صــدای کمتــری نســبت بــه توربینهــای معمولــی تولیــد میکنــد، بــرای پرنــدگان امنیــت بیشــتری بــه ارمغــان مــیآورد و جلــوه بصــری بهتــری در محیــط دارد. ابعــاد و تیغههــای توربیــن اجــازه میدهــد در یــک مزرعــه بــادی از چگالــی بالاتــر توربینهــا اســتفاده شــود. تیغههــای ایــن توربیــن از جنـس فیبـر کربـن و 1/6 متـر طـول دارد و بـا وجـود ایـن کـه از توربینهـای سـه تیغـه معمـول کوچکتـر اسـت، محیــط 3/5 متــری را پوشــش میدهــد و میتوانــد در مناط ـق مس ـکونی ه ـم اس ـتفاده ش ـود. البت ـه ب ـا وج ـود ایــن نــکات مثبــت، قــدرت تولیــدی ایــن توربیــن بــه نسـبت توربینهـای رایـج پایینتـر اسـت. ایـن توربیـن در مرحلــه آزمایشــی قــرار دارد و قــدرت بهــرهوری، آیرودینامیـک، مقاومـت مصالـح و اسـترس قابـل تحمل دکل توربیــن ســنجیده میشــود. شــرکت طــراح در نظــر دارد، نمونههــای بزرگتــر ایــن توربیــن را بــرای اســتفاده در دریــا و مناطــق ســاحلی بســازد.

بتازگــی یــک شــرکت دانمارکــی از توربینهایــی بـادی رونمایـی کـرده اسـت کـه در یـک بـازه زمانـی 24 سـاعته بـه صـورت آزمایشـی 612هـزار کیلـووات سـاعت انــرژی تولیــد میکنــد. ارتفــاع ایــن توربیــن، 220 متــر اس ـت و ه ـر ی ـک از تیغهه ـا 80 مت ـر ط ـول دارد. هرچ ـه ابعــاد ایــن توربینهــا بزرگتــر باشــد، هزینــه نصــب، راهانــدازی و نگهــداری آنهــا بــرای تولیــد هــر کیلــووات بـرق کاهـش پیـدا میکنـد. از طـرف دیگـر، ابعـاد بـزرگ توربینهــا مقاومــت در برابــر بادهــای شــدید و شــرایط آب و هوایــی ناپایــدار را افزایــش میدهــد. یکــی دیگــر از مزایــای ایــن توربیــن ایــن اســت کــه بعــد از طــول عمـر 25 سـاله تـا 80 درصـد قابـل بازیافـت اسـت. ایـن توربی ـن غولپیک ـر ب ـرای بادهای ـی ب ـا س ـرعت 12 ت ـا 25 متـر در ثانیـه طراحـی شـده و بـا حداقـل سـرعت بـاد 4 متــر در ثانیــه نیــز کار میکنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.