بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ده مگاواتی اصفهان

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تســنیم، وزیرنیــرو گفــت : نیــروگاه خورشــیدی اصفهــان بــا ظرفیــت ده مـگاوات تـا پایـان امسـال بـه بهـره بـرداری میرسـد.

حمیــد چیــت چیــان در حاشــیه نشســت هیــأت دولــت گفــت: ایــن نیــروگاه 100 درصــد بــا سـرمایهگذاری بخـش خصوصـی احـداث شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه عـزم جـدی دولـت بـرای توسـعه انرژیهــای تجدیدپذیــر در کشــور گفــت : دو نیــروگاه خورشــیدی هــر یــک بــا ظرفیــت هفــت مــگاوات در اســتان همــدان بــا ســرمایه گــذاری خارجــی بــه بهــره بـرداری رسـید و رونـد توسـعه ایـن دسـت از نیروگاههـا بـا سـرعت ادامـه دارد.

وزیرنیـرو خاطرنشـان کـرد : تـا پایـان امسـال یـک ســایت 50 مگاواتــی بــادی هــم در اطــراف قزویــن بــه بهرهبــردرای میرســد.

وی از ثبــت ســه میلیــارد دلار تقاضــای ســرمایه گـذاری خارجـی در زمینـه توسـعه انرژیهـای نـو خبـر داد و گفــت : تاکنــون قــرارداد احــداث 1400 مــگاوات نیـروگاه بـا سـرمایه گـذاران خارجـی بـه امضـاء رسـیده و کار اجرایــی احــداث 700 مــگاوات نیــروگاه تجدیــد پذیرآغـاز شـده اسـت و قـرارداد احـداث 400 مـگاوات هـم بـه زودی قـرارداد امضـا خواهـد شـد.

وی خاطرنشــان کــرد : وزارت نیــرو بــر اســاس برنامــه ششــم موظــف شــده اســت ســهم انرژیهــای تجدیــد پذیــر را از کل نیــروگاه هــای کشــور در ایــن برنامــه بــه 5 درصــد برســاند.

وی افـزود : هزینـه احـداث هـر کیلـووات ظرفیـت در زمینــه انرژیهــای تجدیــد پذیــر را یــک هــزار تــا 1200 دلار اعـلام کـرد کـه همـه ایـن سـرمایه گذاریهـا را بخـش خصوصـی انجـام خواهـد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.