استفاده از انرژی خورشید در تاریکی

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی -

محققـان سـلول هـای PEC سـاخته انـد کـه مـی توانـد بـرای مـدت زمـان خیلـی زیادتـری انـرژی تولیـد شـده خورشـیدی را در خـود ذخیـره کنـد.

یـک سـلول فتوالکتـرو شـیمیایی، نـوع خاصـی از سـلولهای خورشـیدی اسـت کـه انـرژی خورشـید را در خـود جمــع میکنــد و آن را بــه الکتریســیته یــا انــرژی شــیمیایی تبدیــل مینمایــد. و همچنیــن میتوانــد آب را تجزیــه کـرده و هیـدروژن لازم را بـرای سـلولهای سـوختی تولیـد کنـد.

در مرحلــه پیشــرفتهتر، ایــن انــرژی میتوانــد بــه عنــوان یــک منبــع پــاک نقــش قــوی را هــم در شــبکههای هوشــمند بــازی کنــد. محققــان دانشــگاه تگــزاس روشــی بــرای ذخیــره الکتریســیته تولیــد شــده از ســلولهای PEC یافتهانـد کـه بـرای مـدت زمـان طولانـی مانـدگاری دارد و ایـن امـکان را فراهـم مـیآورد تـا هـر زمـان کـه بـه الکتریســیته نیــاز باشــد از آن اســتفاده نماینــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.