جریمه 4 هزار میلیارد تومانی 4 برند واردکننده پوشاک

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

طبــق آمارهــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، میــزان واردات در گ ـروه صنعت ـی پوش ـاک در ن ـه ماه ـه امس ـال نس ـبت ب ـه س ـال گذش ـته، 517 درص ـد رش ـد داش ـته و ل ـذا بی ـش از 6 براب ـر ش ـده اس ـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پــول نیــوز، چهــار برنــد مشــهور تولیــد و وارد کننــده پوشــاک، طــی فرآینــد حسابرســی، 4 هــزار میلیــارد تومــان جریمــه شــدند. 4 شــرکت واردکننــده پوشــاک طــی فرآینــد حسابرســی پــس از ترخیــص و مشــخص شــدن تخلفــات گمرکــی بــا جریمــه حــدود 4 هــزار میلیــارد تومانــی مواجــه شــدند. در حالــی کــه بســیاری از فعــالان در عرصــه پوشــاک، واردات رســمی ایــن محصــول را کمتــر از 10 درصــد کل واردات پوشــاک میداننــد، حــالا بــه کمــک ســامانههای الکترونیکــی 4 برنــد متخلــف پوشــاک، نقــره داغ شــدهاند.

برندهــای بســیار مشــهوری مانن ـد Z و L ک ـه در سراس ـر دنی ـا واحدهــای فــروش دارنــد جــزو ایــن چهــار شــرکت هســتند. بــر اســاس گفتههــای یــک مقــام صنفــی، در حــوزه فــروش پوشــاک هــم اکنــون برندهــای مختلــف وارداتــی بــه خصــوص از کشــور ترکیــه در ایــران فعــال شــدهاند و یکــی از مجوزهــای لازم بــرای ادامــه رونــد وارداتــی ایــن شــرکتها تعییــن شــریک داخلــی میباشــد.

طبــق آمارهــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، میــزان واردات در گ ـروه صنعت ـی پوش ـاک در ن ـه ماه ـه امس ـال نس ـبت ب ـه س ـال گذش ـته، 517 درص ـد رش ـد داش ـته و ل ـذا بی ـش از 6 براب ـر ش ـده اس ـت.

ایـن گـزارش بـه دسـتورالعمل چنـد مـاه قبـل وزارت صنعـت در خصوص واردات و مقابلـه بـا قاچـاق پوشـاک از ترکیـه، اشـاره کرده اسـت.

دسـتورالعملی کـه امـکان واردات بـرای شـرکت هـا را منـوط بـه داشـتن نمایندگـی داخلـی مـی دانـد. بـر مبنـای ایـن دسـتورالعمل کـه شـهریور مـاه امس ـال ص ـادر ش ـده، کلی ـه واردکنن ـدگان واحده ـای پوش ـاک ک ـه ب ـه ش ـکل تجـاری وارد کشـور میشـوند بایسـتی گواهــی واردات در قالــب اشــخاص حقوقـی را از مرکـز امـور اصنـاف ایـران دریاف ـت کنن ـد.

در واقـع وزارت صنعـت بـه جـای ســود بازرگانــی و حقــوق گمرکــی 150 درصــدی بــرای واردات پوشــاک، شـرط کـرده بـود کـه 20 درصـد تولیـد بایســتی در ایــران شــکل بگیــرد و 50 درصـد محصـول نیـز بایـد از کشـور بـه بازارهــای هــدف صــادر شــود.

ایـن در حالـی اسـت کـه پیگیـری هـای انجـام شـده نشـان مـی دهـد اگـر چـه بـرای 25 برنـد وارد کننـده پوشـاک مهلـت 3 ماهـه بـرای تطبیـق بـا ایـن شـرایط در نظـر گرفتـه شـده بـود، امـا هنـوز از سرنوشـت ایـن دسـتور العمـل بســیار مهــم، خبــری در دســت نیســت. گفتنــی اســت، پیــش از ایــن نیــز یـک برنـد معتبـر لـوازم خانگـی کـرهای بـه دلیـل ارتـکاب تخلفـات متعـدد گمرکـی، 3 هـزار میلیـارد تومـان جریمـه شـده بـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.