بازار، حلقه گمشده تجارت ایران

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: تشــکلهای صادراتــی بایــد نقــش اتــاق فکــر توســعه صــادرات اســتان را داشــته باشــند.

بـه گـزارش عصـر و بـه نقـل از روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی اصفهـان، ســید عبدالوهــاب ســهل آبــادی در جمــع فعــالان صنعــت نســاجی بــرای راه انــدازی تشــکل صادراتــی نســاجی اســتان اصفهــان افــزود: اتحادیههــا و تشــکلهای صادراتــی بــا ارایــه برنامــه میتواننــد اتــاق بازرگانــی و ســازمانهای دولتــی را بــرای تدویــن برنامههــای توســعه صــادرات یــاری کننــد.

وی بــا اشــاره بــه تاریخچــه نســاجی در اســتان اصفهــان و پیشــرو بــودن ایــن صنعـت گفـت: تشـکیل اتحادیـه صادراتـی نســاجی اســتان میتوانــد گامــی مؤثــر در احیــای ایــن صنعــت و بالندگــی آن در اســتان و کشــور داشــته باشــد.

رییــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان از آمادگــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــرای حمایــت، تقویــت و توســعه تشــکلهای صادراتـی اسـتان خبـر داد و گفـت: بـرای توسـعه صـادرات اسـتان و تقویـت تولیــد واحدهــای تولیــدی از هیــچ کوششــی فروگــذار نخواهیــم بــود .

سـهل آبـادی از اتـاق بازرگانـی ایـران خواسـت کـه کشـورهای جهـان را بـر اسـاس توانمنـدی و پتانسـیل اسـتانها بیـن اتاقهـای بازرگانـی تقسـیم بنــدی کنــد و افــزود: هــر اتــاق بازرگانــی موظــف باشــد بــا کشــور مخاطــب خــود روابــط اقتصــادی و ســرمایه گــذاری تنظیــم کنــد و زمینــه توســعه روابــط اقتصــادی و ســرمایه گــذاری را فراهــم ســازند.

وی مطالعـه بـازار را یکـی از حلقههـای گمشـده تجـارت ایـران برشـمرد و گفــت: حضــور هیأتهــای تجــاری ایــران در کشــورهای هــدف میتوانــد زمینـه افزایـش مـراودات تجـاری را فراهـم سـازد.

وی تأکیــد کــرد: اتــاق بازرگانــی اصفهــان آمــاده حمایــت از برگــزاری نمایشــگاههای تخصصــی یــا پایــون نمایشــگاهی بــرای تشــکلهای صادراتــی اســتان اســت و ایــن مهــم نیــاز بـه ارایـه برنامـه از سـوی ایـن تشـکلها بـه اتــاق بازرگانــی اســت.

رییـس خانـه صنعـت، معـدن و تجـارت ایـران خاطـر نشـان کـرد: بخـش خصوصـی بایـد از وابسـتگی بـه بخـش دولتـی خـود را رهـا کنـد و بـر تـوان خـود متمرکـز شـود زیرا دولـت بـا مشـکلات متعـددی روبـرو اسـت .

وی بـه سـفر اخیـر هیـأت تجـاری اتـاق بازرگانـی اصفهـان بـه عمـان و لبنان اشـاره کــرد و گفــت: ایــن دو کشــور پتانســیل بســیاری بــرای واردات کالاهــای ایرانــی دارنـد و بایـد از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرد. ســهل آبــادی بــا اشــاره بــه حضــور متعــدد و گســترده بازرگانــان و تولیدکننـدگان ایـران در عـراق گفـت: رقابـت بازرگانـان ایرانـی باعـث کاهـش قیمــت کالاهــای ایرانــی در بــازار عــراق شــده اســت .

وی از آمادگــی اتــاق بازرگانــی بــرای راه انــدازی دفاتــر در کشــورهای هــدف صادراتــی خبــر داد و گفــت: ایــن دفاتــر میتواننــد همافزایــی بیــن ش ـرکتهای اس ـتان را ب ـرای حض ـور بلن ـد م ـدت در ب ـازار کش ـورهای ه ـدف فراه ـم س ـازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.