صنعت نساجی در حال تقویت

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

رییـس سـازمان صنعت،معـدن و تجـارت اسـتان قزویـن گفـت: صنعـت نســاجی بــا حمایتهــای دولــت تدبیــر و امیــد و بــا اجــرای طــرح رونــق در حـال تقویـت اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایرنــا، علــی پرزحمــت در بازدیــد از واحــد نسـاجی چـاپ و تکمیـل بوتـه در شـهر صنعتـی البـرز قزویـن افـزود: صنعـت نسـاجی ظرفیـت بالایـی را در ایجـاد اشـتغال پایـدار و توسـعه صـادرات ایفـا میکنـد و در ایـن راه سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت قزویـن آمـاده هرگونه همـکاری و ارائـه خدمـات بـه تولیدکننـدگان اسـتان در ایـن بخـش اسـت.

وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه قدمــت و ســابقه بــالای ایــن صنعــت در کشــور بــا گشــایشهای انجــام شــده در دوره پســابرجام، تولیدکننــدگان میتواننــد بــا بهرهگیــری از فنــاوری و ماشــین آلات روز دنیــا بــه توســعه فعالیته ـای خ ـود پرداخت ـه و زمین ـه را ب ـرای گس ـترش ص ـادرات تولی ـدات خــود بــه ویــژه بــه کشــورهای همســایه فراهــم کننــد.

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت قزویــن همچنیــن از راه انـدازی دفتـری بـه منظـور تسـهیل امـور مربـوط بـه صـادرات در آینـدهای نزدیــک در اســتان خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه قزویــن یکــی از اســتانهای صنعتــی کشــور بــه شــمار مــیرود، وجــود چنیــن دفتــری جهـت تـسهــیل امــور مربـوط به صـادرات به کــشورهای مخــتلف دنــیا یک ضــرورت اســت.

شــرکت مــورد بازدیــد قــرار گرفتــه از ســوی رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت قزویــن بــا 70 نفــر کارگــر در 2 شــیفت کاری در زمینــه گردبافـی، چـاپ و تکمیـل بافـت و رنگـرزی انـواع پارچـه در شـهر صنعتـی البــرز فعالیــت مــی کنــد.

براســاس آخریــن آمــار، اســتان قزویــن دارای ســه هــزار و 257 واحــد صنعتــی اســت کــه از ایــن تعــداد 174 واحــد در زمینــه نســاجی هســتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.