واردات25 تُن قرقره خارجی درپسابرجام

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

گمــرک ایــران آمــار واردات قرقــره، دوک و ماســوره خارجــی در دوران پسـابرجام را منتشـر کـرد کـه نشـان مـی دهـد یکـی از عوامـل ورشکسـتگی صنع ـت نس ـاجی کش ـور، واردات ای ـن محص ـولات اس ـت.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از مش ـرق؛ ب ـر اس ـاس آم ـار گم ـرک، ترکی ـه و آلمـان بـازار صـادرات قرقـره، دوک و ماسـوره بـه ایـران را بـه تسـخیر خـود درآوردهانــد.

در 9 ماهـه اول سـال جـاری ترکیـه 26.5 تـن قرقـره، دوک و ماسـوره بـه ارزش 4.259.230.291 ریـال بـه ایـران صـادر کـرده اسـت و بزرگترین سـهم را از بـازار ایـران بـه خـود اختصـاص داده اسـت.

پــس از آن، آلمــان قــرار دارد کــه بــا صــادرات 13.4 تــن قرقــره، دوک و ماســوره بــه ایــران در 9 ماهــه اول 59، بیشــترین ســود را بــه جیــب زده اســت.

ایتالیـا و امـارات هـم در رتبههـای بعدی صـادرات قرقـره، دوک و ماسـوره بـه ایـران قـرار دارنـد و چیـن و سـوئیس در رتبههـای بعـدی جـای گرفتهانـد.

لازم بــه یــادآوری اســت صنعــت نســاجی ســابقه طولانــی در اقتصــاد ایــران دارد امــا بــه علــت بیتوجهــی دولتهــا، بــه ورشکســتگی رســیده و س ـهم عم ـده ب ـازار نس ـاجی و پوش ـاک کش ـور در اختی ـار اجن ـاس خارج ـی قــرار گرفتــه اســت.

در حالــی کــه انتظــار میرفــت پــس از برجــام و رفــع تحریمهــا، وضــع تولیــدات کشــور بهبــود یابــد، اکنــون مشــاهده میشــود کالاهــای غیرضـروری همچـون قرقـره، دوک و ماسـوره نیـز از کشـورهای مختلـف بـه ایــران وارد میشــود.

بایــد از مســوولان دولتــی پرســید واردات ایــن اجنــاس ســطح پاییــن مصرفــی هــم جــزو دســتاوردهای برجــام محســوب میشــود یــا خیــر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.