مانور 99 درصدی پوشاک قاچاق در بازار

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از عیارآنلایـن، دبیـر اتحادیـه تولید و صـادرات نســاجی و پوشــاک، 99 درصــد پوشــاک خارجــی بــازار را قاچــاق دانســت و گفـت: متأسـفانه مراکـزی در خـود وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت هسـتند کـه در اجـرای بخشـنامه سـاماندهی پوشـاک خارجـی کـه شـهریورماه ابـلاغ ش ـده ب ـود، اهم ـال میکنن ـد.

ســعید جلالیقدیــری دبیــر اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و پوشــاک در همیــن ارتبــاط گفــت: متأســفانه نبــود نظــارت در بــازار باعــث شــده تــا حضــور کالاهــای تقلبــی کــه بهصــورت قاچــاق وارد کشــور میشـوند، افزایـش پیـدا کنـد بـه نحـوی کـه مشـاهدات چشـمی مـا نشـان میده ـد 3 میلی ـارد دلار پوش ـاک بهص ـورت قاچ ـاق وارد کش ـور میش ـود ک ـه از ایــن میــزان فقــط 30 میلیــون دلار اظهارنامــه رســمی گمرکــی دارنــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن آمــار نشــان میدهــد 99 درصــد پوشــاک وارداتـی بـه کشـور قاچـاق بـوده و فقـط یـک درصـد از مبـادی رسـمی وارد ش ـده اس ـت، اف ـزود: جلس ـات مختلف ـی را ب ـا وزارت صنع ـت ب ـرای اجرای ـی شـدن دسـتورالعمل سـاماندهی واردات پوشـاک خارجـی بـه کشـور برگـزار کردیـم امـا متأسـفانه مراکـزی در خـود وزارت صنعـت هسـتند کـه در اجـرای ایــن بخشــنامه اهمــال میکننــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.