صنعت نساجی در ایجاد اشتغال پایدار ظرفیت باالیی دارد

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان قزویــن در بازدیــد از یــک واحــد صنعتــی نســاجی گفــت: ظرفیــت بــالای صنعــت نســاجی در ایجــاد اشــتغال پایــدار و توســعه صــادرات نقــش مهمــی دارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرگـزاری فـارس از قزویـن، علـی پرزحمت در بازدی ـد از ش ـرکت نس ـاجی چ ـاپ و تکمی ـل بوت ـه واق ـع در ش ـهر صنعت ـی البـرز اظهـار داشـت: صنعـت نسـاجی ظرفیـت بالایـی را در ایجـاد اشـتغال پایــدار و توســعه صــادرات دارد و در ایــن راه ســازمان صنعــت، معــدن و تجـارت آمـاده هرگونـه همـکاری و ارائـه خدمـات بـه تولیدکننـدگان اسـتان قزوی ـن اس ـت.

وی افــزود: بــا توجــه بــه بومــی بــودن ایــن صنعــت در کشــور، تولیــد کننـدگان اسـتان قزویـن میتواننـد بـا اسـتفاده از ماشـینآلات روز دنیـا در حـوزه صـادرات بـه کشـورهای مختلـف دنیـا بـه ویـژه کشـور عـراق فعالیـت چشـمگیری داشـته باشـند و زمینـه اشـتغال پایـدار را در واحدهـای صنعتـی ایـن اسـتان فراهـم کننـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.