بررسی عوامل در ارتقای خودروسازی داخلی

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

در حـال حاضـر بزرگتریـن هیـأت خارجـی حاضـر در چهارمیـن همایـش خـودرو متعلـق بـه کشـور فرانسـه بــه تعــداد 100 نفــر اســت و بعــد از آن نیــز ترکیــه، آلمــان، ایتالیــا و اســپانیا مقامهــای بعــدی را دارنــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پـدال نیـوز، در آسـتانه برگــزاری چهارمیــن همایــش بینالمللــی صنعــت خــودروی ایــران، مســوولان و خودروســازان در انتظــار نتایــج ایــن همایــش بــرای صنعــت خــودروی داخلــی هسـتند. تاجاییکـه ساسـان قربانـی، دبیـر ایـن همایـش از خبرهـای خوبـی کـه از ایـن همایـش بـه وقـوع خواهـد پیوســت خبــر داد و گفــت: «بســیاری از قراردادهــای خودرویـی تـا قبـل از پایـان سـال بـه سـرانجام میرسـند و حتـی پیشبینـی میشـود قراردادهـای تـازهای نیـز در بخـش تولیـد قطعـه و خدمـات بـا شـرکتهای حاضـر در همایــش امضــا شــود».

ایــن اتفاقــات نشــانههای برجامــی اســت کــه بــرای صنعــت خــودرو رویدادهــای خوبــی را رقــم زد و قراردادهایــی کــه در زمینــه خودروســازی بســته شــد، نشــاندهنده ایــن موضــوع اســت.

از دیگـر سـو، نشـانهها حاکـی از آن اسـت کـه بایـد بــه گزینــه ســرمایهگذاری خارجــی و بسترســازی بــرای ایــن مهــم بیــش از پیــش توجــه شــود. درحــال حاضــر کشــور فرانســه بهعنــوان یکــی از شــرکای ثابــت ایــران در زمینــه قراردادهــای خودرویــی بــه شــمار میآیــد و کــره بــا هیونــدای در حــال فعالیــت اســت، فولکــس نیــز بــه گفتــه کارشناســان در مراحــل پایانــی امضــای قــرارداد اســت؛ مــواردی کــه اهمیــت قراردادهــا در پســابرجام را نشــان میدهــد.

همچنیــن برپایــی چهارمیــن همایــش بینالمللــی صنعـت خـودروی ایـران، بـا حضـور بیـش از ۰۰4 مهمـان خارجــی نشــاندهنده اهمیــت ایــن صنعــت نهتنهــا در ایـران بلکـه در جهـان اسـت.

حضــور 20 ســفارتخانه خارجــی در حــد ســفیر یــا رییــس هیــأت بازرگانــی در همایــش امســال یعنــی اهمیـت سـرمایهگذاری خارجـی در یکـی از صنایـع مهـم دنیـا؛ در حـال حاضـر بزرگتریـن هیـأت خارجـی حاضـر در چهارمیـن همایـش خـودرو متعلـق بـه کشـور فرانسـه بـه تعـداد 100 نفـر اسـت و بعـد از آن نیـز ترکیـه، آلمـان، ایتالیــا و اســپانیا مقامهــای بعــدی را دارنــد.

در بخـش آسـیایی امـا ژاپنیهـا بزرگتریـن هیـأت را در همایــش دارا هســتند و کــره و چیــن مقامهــای دوم و سـوم را در اختیـار دارنـد. همچنیـن 20 سـخنران خارجــی از کانــادا، انگســتان، بلژیــک، ســوئد و ســایر کشــورهای مطــرح در چهارمیــن همایــش خــودرو، تجــارب و دانــش خــود را در اختیــار حاضریــن قــرار خواهنــد داد.

در همیــن زمینــه، عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس، بــا بیــان اینکــه تمــام دنیــا تشــنه بــازار خــودروی ایــران اســت، بــه گزینــه اهمیــت ســرمایهگذاری خارجــی اشــاره کــرد و گفــت: «راه نجــات خودروســازی کشــور، مشــارکت بــا ســرمایهگذار خارجــی اســت».

محمدرضــا منصــوری، بــا بیــان اینکــه بســیاری از خودروســازان بــه دنبــال دســتیابی بــه بــازار گســترده خودرویــی ایــران هســتند، افــزود: «حضــور خودروســازان خارجــی در داخــل کشــور ســبب ایجــاد فضــای رقابتــی و افزایــش کیفیــت بــرای مانــدن در عرصــه رقابــت میشــود و بــه مصرفکننــدگان امــکان افزایــش انتخــاب میدهــد».

منصــوری همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر شــرکتهای خودروســازی زیــانده هســتند، ادامــه داد: «بســیاری از شــرکتهای خودروســاز، بدهــکار بانکــی هســتند و هــر ســاله بــر زیــان انباشــته آنهــا افــزوده میشــود، لــذا در شــرایط پســاتحریم بایــد بــا مشــارکت خارجیهــا کیفیــت خودروهــای داخلــی را افزایــش داد.»

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس شـورای اسـلامی بـا بیـان اینکـه تنهـا راه نجـات خودروسـازی از باتـلاق، انتقـال تکنولـوژی اسـت، تصریـح کـرد: «حضـور س ـرمایهگذار خارج ـی و برنده ـای خودروس ـازی مط ـرح در کشــور میتوانــد خودروســازی را از باتــلاق نجــات دهــد و راه دســتیابی بــه چشــمانداز 1404 و افزایــش بهـرهوری و مشـارکت بـا برندهـای مطـرح خودروسـازی دنیاس ـت».

تاکنـون سـه همایـش بینالمللـی خـودرو بـا رویکـرد معرفــی صنعــت خــودرو، تبییــن اســتراتژی، همچنیــن رقابتپذیــری و همکاریهــای بینالمللــی در ایــران برگــزار شــده اســت امــا چهارمیــن همایــش صنعــت خــودرو در حالــی بــه موضــوع فــروش و خدمــات پــس از فــروش اختصــاص یافتــه کــه بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان امــروز رضایتمنــدی مشــتریان صنعــت خــودرو تنهــا در محیطــی رقابتــی حاصــل میشــود؛ محیطــی کــه بــه کیفیــت، قیمــت و خدمــات پــس از فــروش توجــه ویــژهای داشــته باشــد.

از ایــن رو انتظــار مــیرود در ســایه برگــزاری ایــن دوره از همایــش صنعــت خــودرو و بهواســطه تعامــل، هماندیشــی و اســتفاده از تجربیــات شــرکتهای بینالمللــی خودروســازی بــه ایــن موضــوع مهــم پرداختــه شــود و صنعــت خــودروی ایــران ارتقــا یابــد.

در شــرایطی برگزارکننــدگان چهارمیــن همایــش صنعــت خــودرو، محــور ایــن دوره از همایــش را خدمــات فــروش و پــس از فــروش انتخــاب کردنــد کــه بــه نظــر میرســد بــا وجــود برخــی اقدامــات صــورت گرفتـه در عرصـه فرآیندهـای فـروش و خدمـات پـس از فـروش، همچنـان ایـن مسـأله جـزو چالشهـای اصلـی مشــتریان و خودروســازان اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.