جلب رضایت مشتریان، مهمترین وظیفه خودروسازان

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از میــزان، عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســلامی معتقــد اســت بــا وجــود اینکــه در ســالهای اخیــر پیشــرفتهای خوبــی در صنعــت خــودرو ایــران حاصــل شــده امــا تــا دســتیابی بــه نقطــه ایــده آل فاصلـه زیـادی باقـی اسـت و لازم اسـت تـا گامهـای محکمتـری در حـوزه خودروسـازی بــه ویــژه بخــش خدمــات پــس از فــروش برداشــته شــود.

حمیــد گرمابــی اظهــار کــرد: بــی شــک یکــی از مهمتریــن وظایفــی کــه امــروز خودروسـازان بـر عهـده دارنـد، ارائـه خدمـات پـس از فـروش مناسـب و جلـب رضایـت مشــتریان اســت.

وی ضمــن تأکیــد بــر اهمیــت کســب رضایــت مشــتریان از کیفیــت و نحــوه ارائــه خدمـات پـس از فـروش، گفـت: همزمـان بـا رشـد قیمـت خـودرو در سـالهای اخیـر، انتظــار مصــرف کننــدگان نیــز از تولیــدات داخلــی تغییــر کــرده بــه طــوری کــه امــروز مش ـتری در راس ـتای هزینــهای کــه بــرای خری ـد خــودرو پرداخــت میکن ـد، خواس ـتار خدم ـات مناســب، مســتمر و بــا کیفیــت از ســوی خودروســاز اســت.

وی افــزود: مشــتری در چنیــن بــازاری انتظــار دارد، چــه در جریــان مراجعــه بــه نمایندگیهــا جهــت انجــام ســرویسهای دورهای و یــا دریافــت خدمــات در تعمیرگاههـا جهـت رفـع عیـوب و مشـکلات فنـی، بـدور از هـر گونـه دغدغـه و بـا رعایـت احتــرام، خدمــات پــس از فــروش مطلوبــی را دریافــت کنــد.

نماینــده نیشــابور در مجلــس دهــم در ادامــه یکــی از پارامترهــای مــورد توجــه مشــتریان در بازارهــای جهانــی را نیــز کســب خدمــات پــس از فــروش مناســب و بــا کیفیــت از ســوی شــرکتها اعــلام کــرد ، گفــت: در جریــان قراردادهــای جدیــد در صنعــت خــودرو و تشــکیل شــرکتهایی بــا ســرمایه گــذاری مشــترک و دســتیابی بــه بازارهــای هــدف صادراتــی، آنچــه بیــش از همــه اهمیــت دارد ارائــه خدمــات پــس از فــروش مناســب و اســتاندارد در راســتای صــادرات محصــولات جدیــد بــه بازارهــای جهانــی اســت.

گرمابــی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا دســتیابی بــه نقطــه ایــده آل در صنعــت خــودرو همچنـان فاصلـه زیـادی باقـی اسـت، افـزود: امیـد اسـت بـا برنامهریـزی و تمرکـز بـر روی زیرسـاختهای مـورد نیـاز در صنعـت خــودرو، بـه ویـژه حـوزه فـروش و خدمـات پـس از فـروش، بـه نقطـه مطلوبـی از کیفیـت و اسـتاندارد در تولیـد و خدمـات دسـت یابیـم.

وی در ادامـه بـا توجـه بـه برگـزاری چهارمیـن همایـش بینالمللـی صنعـت خـودرو بــا رویکــرد فــروش و خدمــات پــس از فــروش اظهــار کــرد: امــروز هــر گونــه تعامــل نزدیـک بـا شـرکتهای معتبـر و صاحـب برنـد در دنیـا و اسـتفاده از الگوهـا و رویههـای موفـق، میتوانـد سـهمی موثـری در ارتقـاء حـوزه فـروش و خدمـات پـس از فـروش در صنعـت خـودرو ایـران داشـته باشـد از ایـن رو انتظـار مـیرود کـه ایـن گونـه همایشهـا هـر چـه بیشـتر و گسـترده تـر در کشـور برگـزار شـود.

وی همچنیــن چهارمیــن همایــش بینالمللــی صنعــت خــودرو را گام بســیار مهمــی در جهــت گســترش تعامــلات میــان متخصصــان داخلــی و خارجــی دانســت و گفــت: ایــن همایــش بســتر مناســبی جهــت تبــادل دانــش و تجــارب ارزشــمند در صنعـت خـودرو اسـت کـه بـا توجـه بـه رویکـرد ایـن همایـش، پیـش بینـی میشـود برگ ـزاری آن تح ـول خوبــی را در ح ـوزه فــروش و خدمــات پــس از فــروش در صنعــت خــودرو ایــران ایجــاد نمایــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.