نوسان تولید در شرکتهای خصوصی خودروساز

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

همســو بــا خودروســازان نیمهدولتــی کــه در 10 ماهــه ســالجاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد ‪43 /5‬ درصــدی را بــه ثبــت رســاندند، تولیدکننــدگان خصوصــی نیــز توانســتند بــا افزایــش بیــش از 20 درصــدی تیــراژ خــود را در مســیر رشــد ق ـرار دهن ـد. براس ـاس آم ـار وزارت صنع ـت، مع ـدن و تجـارت، پنـج شـرکت بخـش خصوصـی طـی 10 مـاه ابتــدای ســالجاری 79 هــزار و 937 خــودرو تولیــد کردهانــد کــه نســبت بــه ســال گذشــته رشــد ‪20 /37‬ درصــدی را تجربــه کردهانــد.

براسـاس ایـن آمـار تنهـا دو خودروسـاز خصوصـی توانس ـتهاند رش ـد تولی ـد را در کارنام ـه 01ماه ـه خ ـود ثبــت کننــد. بــر ایــن اســاس «مدیــران خــودرو» بــا تیراژ34هــزار و 864دســتگاهی توانســته رشــد9/ 69 درصــدی در مقایســه بــا 10 مــاه ســال گذشــته را بــه خـود اختصـاص دهـد. پـس از مدیـران خـودرو، تیـراژ ســه هــزار و 313 دســتگاهی «گــروه بهمــن» طــی 10 مــاه ســالجاری نشــان از افزایــش ‪3 /1‬ درصــدی تولیــد در ایــن شــرکت دارد.

گــروه بهمــن در حــال حاضــر مــزدا3، لندمــارک و آســا را مونتــاژ میکنــد.در ایــن میــان امــا «کرمــان موتـور» کـه سـال گذشـته رونـد رو بـه رشـدی داشـت بــا تولیــد 31 هــزار و 643 دســتگاه خــودرو طــی 10 مــاه ســالجاری، افــت بیــش از 10 درصــدی را تجربــه کــرده اســت. ایــن شــرکت محصولاتــی از برندهـای لیفـان و جـک تولیـد میکنـد کـه بهدنبـال قــراردادی کــه ایــن شــرکت در دوره پســاتحریم بــا هیوندایــی بــه امضــا رســانده اســت در دیمــاه ســالجاری خودروهــای I20 و I10 را وارد مــدار تولیــد کــرده اســت.

پــس از آن، «دیــار خــودرو» بــا تولیــد 93 دس ـتگاهی خ ـودرو ط ـی 10 م ـاه س ـالجاری ب ـا اف ـت ‪60 /4‬ درصـدی مواجـه شـده اسـت. ایـن خودروسـاز در م ـدت مش ـابه س ـال گذش ـته 235 دس ـتگاه خ ـودرو تولیــد کــرده بــود.

آمارهــا همچنیــن نشــان از کاهــش بیــش از 34 درصــدی «رایــن خــودرو» دارد؛ بهطوریکــه ایــن شــرکت طــی ایــن مــدت یــک هــزار و 420 دســتگاه خــودرو تولیــد کــرده اســت. رایــن خــودرو در حــال حاضـر بـه تولیـد ولیکـس و ‪Vela v5‬ مشـغول اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.