نوسان تولید در شرکتهای خصوصی خودروساز

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، بــک کارشــناس اقتصــادی گفــت: درحــال حاضــر صنعــت خودروســازی از وضعیــت مطلوبــی برخــودار نیســت.

بـا اشـاره بـه اینکـه وضعیـت خودروسـازی و دیگر صنایـع در دوران پسـابرجام مثبـت یـا منفـی خواهـد بــود، افــزود: درحــال حاضــر صنعــت خودروســازی از وضعیــت مطلوبــی برخــودار نیســت ایــن درحالــی اســت کــه خــودرو تولیــد شــده نیــز اســتاندارد هــای لازم را ندارنــد.

وی ادامــه داد: پســابرجام، تأثیــر زیــادی بــر صنای ـع نداش ـته زی ـرا یک ـی از مس ـائل و مش ـکلات م ـا ارتباطــات بیــن المللــی اســت و نــگاه شــراکتی بــه اقتصــاد ایــران وجــود نــدارد.

ایــن کارشــناس اقتصــادی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در جهــت خودکفایــی صنعــت خودروســازی بعــد از پســابرجام، هیــچ اقدامــی صــورت نگرفتــه اسـت، تصریـح کـرد: متأسـفانه یکـی از دغدغـه هـای اقتصــادی، کمبــود نقدینگــی و بدهیهــای درکشــور اســت کــه مانــع از اقدامــات اثربخــش مــی شــود.

طاهـری در ادامـه یادآورشـد: مـردم در سـالهای گذشــته در صنعــت خودروســازی ســرمایه گــذاری داشـتند و شـرکت هـای خارجـی هـم از ایـن فرصـت اســتفاده بهینــه میکردنــد و در صنعــت خودوســازی ســرمایه گــذاری میکردنــد امــا در چندســال اخیــر بــه دلیلــی نوســانات بــازار خــودرو افــراد تمایلــی بــه ســرمایه گــذاری ندارنــد و همیــن امــر موجــب شــده ایــن صنعــت از رشــد بازمانــد.

ایــن کارشــناس اقتصــادی در ادامــه ابــراز امیــدواری کــرد کــه مســوولان ذیربــط میتواننــد بــا برنامــه ریزیهــای مناســب در جهــت رفــع ایــن صنایــع اقــدام کننــد تــا بتواننــد در جهــت شــکوفایی قــدم بردارنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.