برگزاری نخستین بازار تکنولوژی و نوآوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

بــا برگــزاری نخســتین بــازار تکنولــوژی و نــوآوری صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی کــه بــا حمایــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری برگــزار میشــود، شــرکتهای دانشبنیــان ایــن حــوزه فرصتــی پیــدا میکننــد تــا بــا صنایــع بــزرگ ارتباطــی نزدیــک برقــرار کننــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از مرکــز روابــط عمومــی و اطلاعرســانی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، حســن دریــسزاده دبیــر و مدیــر اجرایــی نخســتین بــازار تکنولــوژی بــازار تکنولــوژی و نــوآوری صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی ایـران کـه بـه حمایـت معاونـت علمـی برگــزار میشــود بیــان کــرد: حضــور شــرکتهای ســازنده داخلــی در ایــن رویــداد قابلتوجــه و گســترده اســت امــا بخــش مهــم ایــن رویــداد برگــزاری پنلهــای تخصصــی شــامل پنـل هـای فنـی و بازرگانـی و حقوقـی محســوب میشــود.

دبیــر نخســتین بــازار تکنولــوژی بــازار تکنولــوژی و نــوآوری صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی ایــران همچنی ـن بی ـان ک ـرد: از بخشه ـای مدیریت ـی و بازرگان ـی صنای ـع خواس ـته شــده تــا کارگاههــای آموزشــی روش ارتبــاط شــرکتهای دانشبنیــان و تولیدکننــده داخــل را بــا صنایــع بــه ایــن شــرکتها آمــوزش دهنــد تــا شـرکتها بـرای ورود بـه بـازار منطقـه از راه ارتباطـی مناسـب بهـره ببرنـد.

وی اعــلام کــرد : تمــام ایــن کارگاههــا رایــگان برگــزار میشــوند و تمــام زیرســاختها بــا همــکاری ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی پــارس مهیــا ش ـده اس ـت.

دریـسزاده تأکیـد کـرد: ایـن رویـداد یـک رویـداد سـهروزه نیسـت، بلکـه در سـه روز اعلامشـده ایـن رویـداد نمایشـگاه، پنـل هـا و کارگاههـای آموزشـی برگــزار میشــود. امــا بعــدازآن قراردادهــا و تفاهمنامههایــی بــا شــرکتهای دانشبنیـان حاضـر در نمایشـگاه جهـت کمـک بـه بازاریابـی و تجاریسـازی محصـولات آنهـا در منطقـه ویـژه پـارس جنوبـی امضـا میشـود.

وی توضیـح داد: شـرکت هایـی کـه از شـهرهای مختلـف ایـران در ایـن رویـداد حضـور پیـدا میکننـد بعـد از زمـان برگـزاری ایـن رویـداد بـه یـک رابــط بــرای پیگیــری پروژههــا قویتــر کــردن بــازار نیــاز دارنــد، کــه ایــن خدمــات از ســوی مــا ارائــه میشــود.

مدیـر اجرایـی ایـن رویـداد بیـان کـرد: ایـن پشـتیبانی از فـردای آخرین روز نخســتین بــازار تکنولــوژی و نــوآوری صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی آغ ـاز ش ـده و ت ـا روی ـداد بع ـدی ک ـه س ـال آین ـده ب ـا هم ـکاری و مش ـاوره در زمینــه بازاریابــی و تجاریســازی خواهــد بــود ادامــه دارد.

وی بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه تیــم برگــزار کننــده تیــم ایــن رویــداد تیــم برگــزار کننــده نمایشــگاهی نیســت، گفــت: مــا یــک گــروه تجاریســازی و بازاریابــی در زمینــه نفــت گاز و پتروشـــیمی هستیـــم و ایــن باعــث مـــیشود ارتبــاط مـــیان شـرکتهـــای دانـشبنـــیان و صنایــع مسـتقر در پـارس جنوبـی را بــه خوبـی راهنـمـــایی کنیــم. دریــسزاده هــدف اصلــی از برگــزاری نخســتین بــازار تکنولــوژی و نــوآوری صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی را ایجــاد شــبکه ارتبــاط میــان شــرکتهای دانشبنیــان و ســازنده داخلــی و همچنیــن صنایــع مســتقر در پــارک جنوبــی بیــان کــرد.

نخســتین بــازار تکنولــوژی و نــوآوری صنعــت نفــت، گاز و پتروشــیمی ایــران بــا حمایــت ســتاد توســعه فرهنــگ علــم، فنــاوری و اقتصــاد دانشبنیــان معاونــت علمــی و همچنیــن ســتاد توســعه فنــاوری صنعــت نفــت، گاز و ذغــال ســنگ معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و همــکاری ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس جنوبــی، پــارک فنــاوری اســتان بوشــهر و حمایــت شــرکتهای مســتقر در منطقــه، 2 الــی 4 اســفندماه ســال جــاری در منطقــه ویــژه اقتصــاد انــرژی پــارس جنوبــی برگــزار میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.