گرانی قیمت گاز واقعیت یا جوسازی؟

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران گفـت: گرانـی 2 یـا 3 هـزار تومانـی گاز چیـزی نیسـت پـول دوتـا سـنگ میشـود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ارومنیــوز ، حمیدرضــا عراقــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه کــه در ارومیــه برگــزار شــد و حاشــیههایی نیــز در پـی داشـت کـه در انتهـا بـه آن اشـاره خواهـد شـد، ضمـن گرامیداشـت پنجاهمیــن ســال تأســیس شــرکت ملــی گاز ایــران ســالجاری را ســال پربرکتــی بــرای ایــن شــرکت عنــوان کــرد و افــزود: امســال فازهــای پــارس جنوبـی توسـط شـرکت نفـت درحالـی تأسـیس و تحویـل داده شـد کـه کشـور در شــرایط ســخت تحریــم قــرار داشــت.

وی بـا اشـاره بـه پیشـرفتهای قابـل توجـه در صنعـت گاز کشـور گفـت: اگ ـر ت ـا قب ـل از انق ـلاب تع ـداد کل ایس ـتگاه کش ـور 8 م ـورد ب ـود ام ـا ام ـروز و فقــط در ســال جــاری شــاهد افتتــاح 5 ایســتگاه تکمیلــی و 5 ایســتگاه تقویتــی در کشــور هســتیم.

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران، یکــی از افتخــارات ایــن شــرکت را تأمیــن اعتبــار آن هــم نــه از منابــع دولــت بلکــه از محــل بودجــه آینــده صرفهجویــی شــده عنــوان کــرد.

وی بـا مـروری بـه وضعیـت گاز کشـور در سـالهای گذشـته نیـز اظهـار داشــت: شــرایط در گذشــته طــوری بــود کــه در بعضــی از شــهرها شــاهد کمبـود گاز بودیـم امـا اکنـون بـا تزریـق میانگیـن 100 میلیـون متـر مکعـب بــه نیروگاههــا نیــز بــا مشــکل قطعــی گاز در کشــور مواجــه نیســتیم.

وی بـه قطعـی گاز از طـرف کشـور ترکمنسـتان و نگرانیهـا در خصـوص مشــکل کمبــود گاز در اســتان مازنــدران نیــز اشــاره کــرد و افــزود: در حــال حاضــر هیــچ مشــکلی در ایــن اســتان بــه لحــاظ قطعــی گاز وجــود نــدارد و ش ـرایط کام ـلا تح ـت کنت ـرل اس ـت.

عراقــی همچنیــن افتتــاح خــط بــزرگ گازی ایرانشــهر بــه زاهــدان را از مهمتریــن برنامههــای شــرکت ملــی گاز ایــران عنــوان کــرد و گفــت: بــا افتتـاح ایـن پـروژه طـی 2 هفتـه آینـده شـاهد اتصـال آخریـن مرکـز اسـتان بــه خــط گازی کشــور خواهیــم بــود.

عراقـی میـزان صـادرات روزانـه شـرکت ملـی گاز ایـران را 200 میلیـون متــر مکعــب عنــوان کــرد و افــزود: امســال عملیــات گازرســانی بــه 5000 روسـتا در کشـور آغـاز شـده و گازرسـانی بـه حـدود 3500 روسـتا نیـز امسـال بــه بهرهبــرداری میرســد.

وی در خص ـوص س ـهم ش ـرکت مل ـی گاز ای ـران در تأمی ـن یاران ـه نق ـدی نیـز اظهـار داشـت: ایـن شـرکت سـالانه 8 هـزار میلیـارد تومـان بـه دولـت در ای ـن رابط ـه پرداخ ـت مینمای ـد.

عراقــی گفــت: در خصــوص مســاکن مهــر نیــز لازم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت ملــی گاز در ارایــه خدمــات در ایــن پروژههــا بهتریــن عملکــرد را نســبت بــه ســایر ســازمانها داشــته اســت.

امـا حاشـیههای قابـل تأمـل ایـن نشسـت خبـری از جایـی شـروع شـد کـه مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران در پاسـخ بـه انتقـاد خبرنـگار مبنـی بـر گران ـی تعرفهه ـای قب ـض گاز گف ـت: قیم ـت گاز نس ـبت ب ـه انرژیه ـای دیگ ـر گــران نیســت امــا چــون بهصــورت مرتــب در خانههــا اســتفاده میشــود متوجـه نیسـتیم تـا بهینـه مصـرف نماییـم.

مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران افـزود: برخیهـا بـه دنبـال جوسـازی هس ـتند وگرن ـه افزای ـش 2 ی ـا 3 ه ـزار تومان ـی ک ـه چی ـزی نیس ـت، ای ـن پ ـول دوتـا سـنگك اسـت.

وی گفــت: بــا اینکــه 36 ســال ســابقه خدمــت دارم در لیســت نجومــی بگی ـران و بالاتری ـن حق ـوق ه ـا ق ـرار ن ـدارم و می ـزان حق ـوق بن ـده ب ـالای 10 میلیــون و زیــر 16 میلیــون تومــان اســت.

مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران تصریـح کـرد: امـا انقـدر کـه موضـوع حقوقهـای نجومـی را مطـرح و بـزرگ کـردن باعـث شـد تـا لیسـت حقوقـی خـود را بـه همسـر و پسـرم نشـان دهـم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.