خوزستان بستری مناسب برایپیشرفت

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

معـاون اول رییـس جمهـور گفـت: خوزسـتان مهمتریـن اسـتان و قلـب تپنـده توسـعه کشـور بـه شـمار مـیرود و از نظـر کشـاورزی، صنعـت و نفـت و گاز سـرآمد اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار مهــر، اســحاق جهانگیــری در ابتـدای ورود بـه فـرودگاه آبـادان اظهـار کـرد: توفیـق بزرگـی بـود کـه در ایـام دهــه فجــر بــه آبــادان و خرمشــهر بیایــم. شــهرهایی کــه بــرای هــر ایرانــی خاطــره انگیــز اســت. آبــادان شــهری اســت مقــاوم و پایــدار کــه در مقابــل تهاجــم گســترده رژیــم بعثــی مقاومــت کــرد.

وی افــزود: در ایــن ســفر برنامههــای مختلفــی در آبــادان، خرمشــهر، ماهشـهر و بهبهـان داریـم. در حوزههـای پتروشـیمی، نفـت و گاز، حمـل و نق ـل و نیروگاه ـی افتتاحیی ـه خواهی ـم داش ـت.

جهانگیـری بیـان کـرد: در ایـن سـفر، وزیـر جهـاد کشـاورزی و معاونـان برنامـه و بودجـه و محیـط زیسـت همـراه مـن هسـتند. امیدواریـم در حـوزه کانــون ریزگردهــا کــه مــردم را اذیــت کــرده اســت بــا شناســایی کارهــای اجرایـی بـرای کاهـش آنهـا راهکارهایـی پیـدا کنیـم هرچنـد برخـی از ایـن کانــون هــا مربــوط بــه خــارج کشــور اســت و قــرار اســت بــا دســتور رییــس جمهــور و مذاکــرات انج ـام ش ـده ب ـه ص ـورت ریش ـهای ح ـل ش ـود.

معـاون اول رییـس جمهـور بیـان کـرد: بـه هـر حـال خوزسـتان مهـم تریــن اســتان و قلــب تپنــده توســعه کشــور اســت و از نظــر کشــاورزی، صنع ـت و نف ـت و گاز س ـرآمد ب ـوده و در ای ـن خص ـوص بای ـد توج ـه وی ـژهای صــورت بگیــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.