کشف میادین جدید نفت و گاز در کشور

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

معــاون شــرکت ملــی نفــت بــا اشــاره بــه قطعــی شــدن کشــف چندیــن میـدان بـزرگ نفـت و گاز جدیـد در ایـران، گفـت: بـا اکتشـافات جدیـد، حجـم ذخایـر نفـت و گاز ایـران بـه میـزان قابـل توجهـی افزایـش یافتـه اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از مهـر، غلامرضـا منوچهـری در کنفـراس نفـت ایـران 2017 بـا بیـان اینکـه در دوره تحریـم ارتبـاط صنعـت نفـت ایـران بـا بس ـیاری از ش ـرکتهای بینالملل ـی مح ـدود و در برخ ـی مواق ـع قط ـع ش ـده بــود، گفــت: ایــران بــا اتــکا بــه توانمنــدی خــود توانســت فعالیتهــای توســعهای را بــه ویــژه در حــوزه گاز اســتمرار دهــد و امــروز حــدود 18 فــاز پــارس جنوبــی در مــدار تولیــد و بهرهبــرداری قــرار دارنــد.

معــاون توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا اعــلام اینکــه تبدیــل شــدن صنعــت نفــت ایــران بــه بازیگــر اول در منطقــه از لحــاظ قابلیتهــای تکنولوژیکــی، مدیریتــی و اقتصــاد اول در خاورمیانــه نیازمنــد بـه فکـر ایـده و تـوان مشـارکت پذیـری اسـت تصریـح کـرد: در شـرایط فعلـی بـه ایـن درک مشـترک و تفاهـم ملـی بـا پشـتوانه قانونـی رسـیدهایم کـه قـرار داده ـای نفت ـی یک ـی از بس ـترهای هم ـکاری بی ـن ارکان س ـه گان ـه باش ـد.

ایــن عضــو هیــأت مدیــره شــرکت ملــی نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه در شـرکت ملـی نفـت محـدود بـه قراردادهـای مـدل جدیـد بالادسـتی نیسـتیم و در مــواردی ممکــن اســت همــان مــدل قبلــی بــای بــک را بــه کار ببریــم بیــان کــرد: در حــال حاضــر قراردادهــای EPCF تدویــن شــده و هیــأت مدیــره شــرکت نفــت در حــال مذاکــره در ایــن خصــوص اســت.این مقــام مس ـوول ب ـا اش ـاره ب ـه مش ـارکت دانش ـگاهها در مراح ـل مطالعات ـی ب ـه وی ـژه کارهـای مخـازن نفـت و گاز کشـور، یـادآور شـد: براسـاس روشـی وزیـر نفـت ابــلاغ کردهانــد در صنایــع نفــت و گاز حــدود 10 دانشــگاه را وارد کردهایــم و در قراردادهـای جدیـد هـم حضـور پیـدا خواهنـد کـرد هـم از جهـت انتقـال تکنولـوژی و هـم کمـک موثـری کـه میتواننـد در کنـار کارفرمـا بـه هدایـت و راهبــری داشــته باشــند.

بـه گفتـه وی در یـک تعریـف مفهومـی و شـناخت کافـی از ظرفیتهـای داخلــی کشــور میتوانیــم دوره جدیــد فعالیــت نفــت و گاز کشــور را دوره قــوام، شــکل گیــری و رشــد شــرکتهای ایرانــی در بخــش نفــت گاز تلقــی کــرد کــه از شــرکای دســت دوم بــه شــرکای دســت اول و همســطح تبدیــل ش ـوند و بتوانن ـد عمــق دان ـش مدیریــت پ ـروژه را بــر عه ـده گیرن ـد.

ایـن عضـو هیـأت مدیـره شـرکت ملـی نفـت بـا اشـاره بـه قطعـی شـدن کشـف چندیـن میـدان بـزرگ نفـت و گاز جدیـد در ایـران، یـادآور شـد: ایـن خبـر بـه زودی توسـط شـرکت ملـی نفـت و وزارت نفـت اعـلام میشـود و بـا اکتشـافات جدیـد حجـم ذخایـر نفـت و گاز ایـران را بـه میـزان قابـل توجهـی افزایـش یافتـه اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.