گامی نوین در تولید برق از گاز مشعلهای نفتی

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از صــدای صنعت،مدیرعامــل شــرکت ملــی مناط ـق نفتخی ـز جن ـوب ب ـا اش ـاره ب ـه انعق ـاد ق ـرارداد ب ـا دو ش ـرکت ب ـرای جمـع آوری گازهـای همـراه نفـت اظهـار کـرد: قـرار اسـت گازهـای مشـعل جمـع آوری شـده بـه عنـوان سـوخت نیـروگاه مـورد اسـتفاده گیـرد و از آن ب ـرق تولی ـد ش ـود.

بی ـژن عالیپ ـور در م ـورد جم ـعآوری روزان ـه ۰4 میلی ـون مترمکع ـب گاز همــراه نفــت در خوزســتان، توضیــح داد: ایــن شــرکت بــرای جمــع آوری گازهــا ســه برنامــه درازمــدت، میانمــدت و کوتاهمــدت در نظــر دارد.

در کوتاهم ـدت ق ـراردادی ب ـا دو ش ـرکت داخل ـی منعق ـد ش ـده ک ـه ق ـرار اســت گازهــای مشــعل را جمــع آوری کــرده و بــه عنــوان ســوخت نیــروگاه مـورد اسـتفاده قـرار داده و از آن بـرق تولیـد کننـد یـا گازهـای جمـع آوری ش ـده را ب ـرای مص ـارف داخل ـی ب ـه ش ـرکت مل ـی گاز تحوی ـل دهن ـد.

وی افـزود: از سـوی دیگـر در ایـن زمینـه بایـد تأسیسـات جمـع آوری گاز احــداث شــود کــه قــرار اســت بــا شــرکتهای پتروشــیمی قــراردادی منعقــد کنیــم کــه آنهــا NGL (کارخانههــای گاز و گاز مایــع) احــداث کننــد، زیــرا مــا در ایــن زمینــه کمبــود ســرمایه داریــم و ایــن شــرکتها بــا ســرمایهگذاریهایی کــه کردهانــد میتواننــد ایــن کار را انجــام دهنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.