عدم توقف قطار بهرهبرداری از طرحهای پتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

وزیــر نفــت امســال را ســال اســتثنایی صنعــت پتروشــیمی دانســت و گفــت: افزایــش تولیــد محصــولات پتروشــیمی ســبب ایجــاد ارزش افــزوده بالاتــر شــده و در نتیجــه تأثیــر مثبــت بــر زندگــی مــردم داشــته اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، بیـژن زنگنـه در آییـن بهرهبـرداری از فــاز 2 پتروشــیمی کارون و پتروشــیمی تخــت جمشــید بــا تبریــک ایــام اللــه دهــه فجــر بــه طرحهــای صنعــت پتروشــیمی کــه در دولــت یازدهــم بــه بهرهبــرداری رســیدهاند، اشــاره و اظهــار کــرد: طرحهــای پلــی اتیلــن خطــی لرســتان بــا ظرفیــت 330 هــزار تــن، اســید ســولفوریک ارومیــه بــا ظرفیـت 50 هـزار تـن، پلـی اتیلـن خطـی مهابـاد بـا ظرفیـت 330 هـزار تـن و طـرح اوره و آمونیـاک شـهدای مرودشـت بـا ظرفیـت 1,8 میلیـون تـن از طرحهــای صنعــت پتروشــیمی هســتند کــه امســال بــه بهــره بــرداری رســیدند.

وی بــا اشــاره بــه بهرهبــرداری طــرح پلــی اســتایرن تخــت جمشــید بــا ظرفیــت 80 هــزار تــن و فــاز 2 پتروشــیمی کارون کــه امــروز انجــام شــد، افــزود: فــاز 2 کاویــان بــا ظرفیــت یــک میلیــون و 100 هــزار تــن اتیلــن، پلــی اســتایرن انتخــاب بــا ظرفیــت 250 هـزار تـن، پلـی اتیلـن سـبک کردســتان بــا ظرفیــت 300 هــزار تــن کــه تــا چنــد روز دیگــر آمــاده آفتتــاح اســت، فــاز 3 پتروشــیمی پردیــس بــا ظرفیــت 1,7 میلیــون تـن آمونیـاک و اوره و متانـول کاوه بـا ظرفیـت 2.3 میلیـون تـن بـه عنـوان بزرگتریــن طــرح متانــول جهــان از طرحهایــی هســتند کــه بــه زودی بــه بهرهبــرداری خواهنــد رســید.

وزیــر نفــت، ظرفیــت طرحهایــی کــه تــا پایــان دولــت یازدهــم اجــرا میشــود را 9 میلیــون تــن عنــوان کــرد و ادامــه داد: بــا ســرمایه گــذاری 5 تــا 5,5 میلیــارد دلار در ایــن طرحهــا، افزایــش تولیــدی در همیــن حــدود خواهیــم داشــت.

بــه گفتــه زنگنــه، امســال بــا توجــه بــه ایــن میــزان افزایــش تولیــد محصـولات پتروشـیمی، سـال اسـتثنایی بـرای صنعـت پتروشـیمی اسـت.

وی بــا بیــان ایــن کــه 2 طــرح بــه بهرهبــرداری رســیده از طرحهــای اقتصــاد مقاومتــی هســتند، تصریــح کــرد: ایــن طرحهــا از مصادیــق بــارز تکمیـل زنجیـره تولیـد هسـتند کـه بـا تبدیـل خوراکهـای دریافتـی مختلـف از واحدهـای متفـاوت بـه ارزش افـزوده بالاتـر عـلاوه بـر ایجـاد قـدرت بـرای کشــور در صنایــع دیگــر نیــز اســتفاده میشــوند.

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه ایــن کــه در عســلویه فضایــی بــرای توســعه و ســرمایه گــذاری وجــود نــدارد، گفــت: بــرای ایجــاد یــک جریــان توســعه ای، اختصــاص زمینــی بــه مســاحت حــدود 3 هــزار هکتــار را در ماهشــهر تصویــب شــد.

زنگنـه بـا بیـان ایـن کـه جهشـی کـه صنعـت پتروشـیمی در سـال 76 و 77 داشـت و تولیـد محصـولات صنعـت از حـدود یـک میلیـارد دلار بـه بـالای 20 میلیــارد دلار رســید بایــد تکــرار شــود، اظهــار کــرد: بــرای تحقــق ایــن هـدف، ارزش محصـولات پتروشـیمی از 4 سـال گذشـته افزایشـی حـدود 6 میلیـارد دلار داشـته اسـت.

براسـاس گـزارش وزارت نفت، وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تولیــد بخشــی از میدانهــا بــا هــدف تامیــن خــوراک پتروشــیمیها از برنامههــای وزارت نفــت اســت کــه بررســی شــده و بخشــی از آن در حــال اجراســت، گفــت: در گذشــته خــوراک پتروشــیمیها از محصــولات جانبــی تولیــدات میدانهــا بــود امــا هــم اکنــون تولیــد از بعضــی میدانهــا از اســاس بــه عنــوان خــوراک پتروشــیمیها انجــام میشــود.

وزیرنفـت واگـذاری طرحهـای ان جـی ال بـه بخـش خصوصـی را از راهکارهـای تسـریع تولیـد خـوراک پتروشـیمیها و همچنیـن جلوگیـری از سـوزاندن گازهـای همـراه نفـت عنـوان کـرد و افـزود: ان جـی ال ،3100 ‪2400 ،3200‬ و بیدبلنــد همــه در برنامههــای وزارت نفــت بــرای تأمیــن خــوراک پتروشــیمیها هســتند.

زنگنــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه بــرای اجــرای 2 طــرح بهرهبــرداری شــده اســتفاده چندانــی از صنــدوق توســعه ملــی نشــده اســت، گفــت: اجــرای برجـام سـبب تأمیـن 2 میلیـارد دلار منابـع بـرای بیـد بلنـد بـدون اسـتفاده از صنــدوق توســعه ملــی و بــا کمــک ســرمایه خارجــی شــد.

وی بــا بیــان ایــن کــه اجــرای طرحهــای صنعــت پتروشــیمی ســبب افزای ـش ق ـدرت کش ـور ش ـده اس ـت، ادام ـه داد: افزای ـش تولی ـد محص ـولات پتروش ـیمی س ـبب ایج ـاد ارزش اف ـزوده بالات ـر و در نتیج ـه تأثی ـر مثب ـت در زندگــی مــردم داشــته اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.