تولید 110 هزار تن محصول در پتروشیمی کارون

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

ظرفی ـت پتروش ـیمی کارون 110 ه ـزار ت ـن در س ـال خواه ـد ب ـود ک ـه ۰4 ه ـزار ت ـن از ای ـن ظرفی ـت محص ـول MDI اسـت

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از تس ـنیم، مدیرعام ـل ش ـرکت مل ـی صنای ـع پتروشـیمی ایـران گفـت: ظرفیـت پتروشـیمی کارون 110 هـزار تـن در سـال خواهـد بـود کـه ۰4 هـزار تـن از ایـن ظرفیـت محصـول MDI اسـت.

مرضیــه شــاهدایی در مراســم افتتــاح فــاز دوم پتروشــیمی کارون اظهــار داشــت: خوشــحال هســتیم کــه امســال در ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمـل بـه ایـن افتخـار دسـت یافتیـم کـه صنعـت پتروشـیمی شـاهد افتتـاح 12 طـرح اسـت و پتروشـیمی کارون نیـز در رده طرحهـای اقتصـاد مقاومتی اسـت.

وی افــزود: صنعــت پتروشــیمی در کشــور مــا از مزیتهــای نســبی برخ ـوردار اس ـت و همچنی ـن ارزش اف ـزودهای ک ـه ایج ـاد میکن ـد در برنام ـه و سیاســتگذاریهای کلان کشــور داشــتیم. منطقــه پتروشــیمی ماهشــهر یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی اســت کــه بــه دنبــال سیاســتگذاریهای تعییــن شــده از ســال 76 راهانــدازی شــد.

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران گفــت: امــروز بــا افتخـار میتوانیـم بگوییـم کـه 20 مجتمـع در منطقـه پتروشـیمی ماهشـهر در حـال تولیـد هسـتند کـه ظرفیـت اسـمی ایـن شـرکتها 26.3 میلیـون تـن اسـت و یـک شـرکت نیـز بـا عنـوان پتروشـیمی پخـش سـرویسهای جانبـی را بــه کل منطقــه ارائــه میدهــد.

وی افــزود: طرحهایــی بــرای آینــده ایــن صنعــت تعریــف شــده کــه برخـی از آنهـا در دسـت اجـرا هسـتند. ظرفیـت ایـن طرحهـا 1.5 میلیـون تـن بـا سـرمایه گـذاری بالـغ بـر 1.3 میلیـارد دلار اسـت کـه عـلاوه بـر 30 هـزار شـغل فعلـی کـه در منطقـه وجـود دارد 2500 شـغل جدیـد بـه طـور مسـتقیم و 4700 ش ـغل ب ـه ص ـورت غی ـر مس ـتقیم ایج ـاد میکن ـد.

شــاهدایی افــزود: طــرح پتروشــیمی کارون یکــی از طرحهــای اقتصــاد مقاومتـی اسـت کـه در جهـت تکمیـل زنجیـره ارزش ایجـاد شـده و تمـام مواد اولیــه طــرح از مجتمعهــای اطــراف تأمیــن میشــود.

وی عنوانکـرد: محصـول پتروشـیمی کارون در فـاز یـک TDI و محصول فـاز دوم MDI اسـت کـه TDI نخسـتین محصولـی بـود کـه در منطقـه ایجـاد شـد و محصـول MDI یکـی از محصـولات منحصـر بـه فـرد در منطقـهای کـه بـرای نخسـتین بـار در کشـور ایـران در حـال تولیـد اسـت.

مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ایــران بــا بیــان اینکــه محصـول فـاز دوم مـواد اولیـه محصولاتـی ماننـد عایـق، قطعـات یخچـال و پوشــشهای صنعتــی اســت، عنوانکــرد: ظرفیــت پتروشــیمی کارون 110 ه ـزار ت ـن در س ـال اس ـت ک ـه 40 ه ـزار ت ـن از ای ـن ظرفی ـت محص ـول MDI خواهــد بــود. قیمــت هــر MDI تولیــد شــده بیــن 2600 تــا 3000 دلار و بــا ارزش افــزوده بســیار بالاســت.

وی در ادامــه بــه طــرح پتروشــیمی تخــت جمشــید پرداخــت و گفــت: ایــن طــرح تقریبــًا در یــک ســال و نیــم گذشــته بــه مرحلــه بهرهبــرداری رسـید و در پتروشـیمی تخـت جمشـید مـاده اولیـه انـواع لاسـتیکها اسـت. پتروشـیمی تخـت جمشـید از رویکردهـای صنعـت پتروشـیمی اسـت کـه در جهــت تکمیــل زنجیــره ارزش افتتــاح و بــه بهرهبــرداری رســید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.