لغو مجوز مجتمعهای بالتکلیفپتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

معــاون وزیــر نفــت بــا تشــریح ســاز و کار بســته تشــویقی طرحهــای متانــول صنعــت پتروشــیمی، گفــت: مجــوز طرحهــای متوقــف مانــده صنعــت پتروشــیمی لغــو میشــود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از انجمــن کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی، مرضیــه شــاهدایی در تشــریح جزییــات فــروش خــوراک بــا تخفیــف بــه طرحهــای متانــول صنعــت پتروشــیمی، گفــت: هــم اکنــون یــک بســته تشــویقی بــرای ســرمایه گــذاران بــه منظــور تکمیــل زنجیرههــای ارزش در طرحهــای متانــول صنعــت پتروشــیمی تعریــف شــده اســت.

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایع پتروشـیمی بـا تأکید بـر اینکـه در صورتی کــه تمامــی طرحهــای دارای مجــوز متانــول کشــور ســاخته و در مــدار بهــره بـرداری قـرار بگیرنـد، ظرفیـت تولیـد متانـول ایـران بـه بیـش از 20 میلیـون تــن افزایــش مییابــد، تصریــح کــرد: بــر ایــن اســاس شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــه دنبــال ترغیــب ســرمایه گــذاران بــرای تکمیــل زنجیرههــای ارزش در طرحهــای متانولــی در صنعــت پتروشــیمی کشــور اســت.

معــاون وزیــر نفــت بــا بیــان اینکــه در صــورت تکمیــل زنجیرههــای ارزش در بیــن طرحهــای متانــول امــکان فــروش خــوراک بــا تخفیــف بــه ایـن طرحهـا بـه صـورت پلکانـی وجـود دارد، اظهـار داشـت: عـلاوه بـر ایـن ب ـرای طرحهای ـی ک ـه در مناط ـق وی ـژه اقتص ـادی ق ـرار دارن ـد، معافیته ـای مالیاتــی و بــرای طرحهــای خــارج از مناطــق ویــژه امتیازهایــی معــادل صــادرات محصــولات پیــش بینــی شــده اســت.

ایـن عضـو هیـأت مدیـره شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی بـا بیـان اینکـه هــم اکنــون آئیــن نامــه فــروش خــوراک بــا تخفیــف پلکانــی بــه طرحهــای متان ـول تدوی ـن و مص ـوب ش ـده اس ـت، در خص ـوص ابط ـال مج ـوز برخ ـی از طرحهـای پتروشـیمی بـه ویـژه متانـول هـم توضیـح داد: هـم اکنـون بررسـی ابطــال مجــوز برخــی از طرحهــای متانولــی در دســتور کار قــرار دارد امــا تاکنــون مجوزهیــچ یــک از ایــن طرحهــا باطــل نشــده اســت.

مرضیـه شـاهدایی معـاون وزیـر نفـت پیشـتر تأکیـد کـرده بـود: مجـوز طرحه ـای پتروش ـیمی ک ـه متوق ـف هس ـتند و متولی ـان تصمی ـم ب ـه تکمی ـل آنهــا ندارنــد بازنگــری میشــود و ایــن فرصــت در اختیــار ســرمایه گــذاران دیگ ـر ک ـه تمای ـل ب ـه س ـرمایه گ ـذاری داش ـته باش ـند ق ـرار میگی ـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.